Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Приветствия

Уважаеми дами и господа,

Поздравявам Ви с откриването на Конференцията „Save the Planet”, която за поредна година представя добрите практики в областта на управлението на отпадъците и рециклирането. Фокусирайки се върху иновациите в сферата, събитието представя новите технологии и добрите практики в публичния  и частния сектор, и разглежда отпадъците  като ресурс.

Бих искалa да благодаря на организаторите за това, че и в поредното 8-мо издание на Конференцията поканиха за участие Министерство на околната среда и водите. Това е възможност, пред широка аудитория, да представим новостите и основните аспекти в българското законодателство по управление на отпадъците, в контекста на „кръговата икономика“, тенденциите и постигнатите резултати по отношение рециклирането и оползотворяването.

Използвам възможността да насоча вниманието на аудиторията към предстоящите важни стъпки в управлението на отпадъците в България, свързани с усилията към развиването и надграждането на регионалните системи за управление на отпадъците.

Третирането на биоразградимите отпадъци е изведено като основен приоритет в националната политика за периода 2014-2020 г. Съгласно Националния план за управление на отпадъците основен приоритет е изграждането на инсталации за компостиране на разделно събрани биоразградими или зелени отпадъци. Този приоритет  е обезпечен чрез осигуреното  финансиране на проекти по Ос 2 на ОПОС 2014-2020.  Целевата стойност към 2023 г. е осигуряване на капацитет за рециклиране от  105 000 т/г. и допълнителни възможности за оползотворяване на 180 000 т/г., които да надградят капацитета на вече построените и въведени инсталации през предходния програмен период.
Изпълнението на целта за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци през 2015 г. е над  29%, което е съпоставимо със средните стойности за ЕС, при заложена междинна цел в българското законодателство от най-малко 25 на сто до 1 януари 2016 г.

С влизането в сила на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали през 2012 г. се наблюдава положителна тенденция при оползотворяването на строителните отпадъци. За 2015 г. делът на оползотворените строителни отпадъци е 58,85% от общо образуваните при заложена междинна цел в българското законодателство от най-малко 35 процента до 1 януари 2016 г. За сравнение делът на оползотворените строителни отпадъци за 2013 г. е едва 15%.

В страната вече са изградени и въведени в експлоатация 19 инсталации за компостиране на зелени отпадъци. В резултат на предприетите мерки до момента е налице  нарастване на количествата на рециклираните биоотпадъци, като  за 2015 г. са отчетени  – 311 хил. тона. Това е приблизително една трета от общия процент на рециклираните битови отпадъци за същата година.
Считам настоящата инициатива за един от най-успешните примери за сътрудничество на всички заинтересувани страни за обмяна на опит на добри практики в сектор отпадъци. Пожелавам ползотворно и успешно  протичане на конференцията!

Ирина Костова
Министър на околната среда  и водите на Република България


 


Уважаеми  дами и господа, колеги и партньори,
 
От името на ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, желая да приветствам с добре дошли  всички Вас – изложители, посетители, специалисти и предприемачи, както и организаторите на това важно събитие в областта на опазване на околната среда и на енергийната ефективност.
 
Всеки от нас предприема действия, засягащи околната света и всеки от нас трябва да даде своя принос за справяне с нарастващия проблем с отпадъците, проблем, който трябва да бъде решен на местно и глобално ниво.
 
За щастие, много хора осъзнават все по-ясно скритите опасности и европейските страни се ангажират с все по-решителни действия насочени към защита на околната среда. Тревожещи са увеличаващите се количества отпадъци – страните от Общността всяка година произвеждат около 2 милиарда тона отпадъци и това количество непрекъснато се увеличава – ясно е, че тази тенденция трябва да се спре и да се обърне в положителна посока.
 
Енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници, третирането и оползотворяването на отпадъците са все по-често в центъра на плановете насочени към устойчиво екологично развитие. Така Изложенията и Конференциите Save the Planet, Енергийна ефективност и възобновяема енергия и Интелигентни градове попадат точно в контекста на иновативните сектори, свързани с тези аргументи и проблеми.
 
Имам удоволствието да Ви поканя на щанд ИТАЛИЯ, организиран за първи път на Save the Planet от нашата Агенция,  да се запознаете с италианските фирми, които представят своя опит в инсталации за сортиране и преработка на отпадъци, анаеробни инсталации и такива за компостиране на биологични отпадъци, за производство на енергия от отпадъци; иновативна технология за рециклиране на автомобилни гуми чрез микровълнова пиролиза; системи за технологично напреднали оранжерии; машини за тръбно силажиране и компостиране в проветриви big bag чували.
 
Надявам се това първо участие да доведе до ползотворно сътрудничество за съвместно решаване на многото критични въпроси засягащи околната среда.
 
Това събитие е една от малките стъпки към решаването на нашата обща задача - да опазим Природата и здравето на гражданите.

С най-добри пожелания към всички за  успешна работа, добри контакти и трайни партньорства.

 
Чинция Бруно
Директор на Офиса в София на
ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина

 Приветствие от г-жа Улрике Щрака, търговски съветник, Advantage Austria Sofia

Уважаеми делегати и гости,

За осма поредна година Австрия е стратегически партньор на изложението Save the Planet. Австрийските фирми-участнички, Herz Energietechnik GmbH, IFE Aufbereitungstechnik GmbH, KWS Krickl Waagen Systeme GmbH, Komptech GmbH,EREMA GmbH, und - Redwave BT Wolfgang Binder Gleisdorf GmbH са вече добре познати на българския пазар и отново предлагат своето ноу-хау в областта на третирането и рециклирането на отпадъци, както и в сферата на енергийната техника.

Австрия е водеща страна в технологиите за опазване на околната среда.  Около 12% от австрийските компании от този бранш са пазарни лидери не само в Европа, но и в света и две трети от оборота им се реализира от износ. В България също има проекти с участието на австрийски фирми - пречиствателните станции в Свиленград, Видин, Бургас, регионалните центрове за третиране на отпадъци във Велико Търново, Видин, Бургас и др.

За тясната връзката между България и Австрия в опазването на околната среда допринасят и редица мероприятия. През октомври 2016 г. българска делегация посети Линц и се запозна начина на управлението на отпадъци там и се срещна с фирми от бранша. През ноември 2016 г. беше организирана работна група между община София и община Виена на тема управление на отпадъците и производство на енергия. Част от  програмата на Дните на Виена в София през февруари 2017 включваше форум на екологична тема.
Търговки отдел към Австрийско посолство е представителство на австрийския бизнес в България. Ако имате нужда от осъществявяне на контакти с австрийски фирми, може да се обръщате към нас.


 


 

Message from BSEC


On behalf of the Black Sea Economic Cooperation Organization, I am welcoming the participants in the 13th edition of the South-East Europe Conferences and Exhibitions on Energy Efficiency and Renewable Energy, Smart Cities, Waste Management and Recycling, organized by Via Expo Ltd.

Our Organization is proud to be associated since 2011 as one of the partners to this major annual event, which offers an excellent platform for getting acquainted with the latest technological developments related to cleaner energy, greener cities and better quality buildings, for identifying new investment opportunities and for meeting and interaction of market players in these sectors.

I wish the participants useful networking and fruitful exchanges during the Conferences and Exhibitions, which will represent a great help for the States in South East Europe and Back Sea regions to meet the challenges of the Climate Change and to develop their economies in an energy-efficient and sustainable way.

Ambassador Traian Chebeleu
Deputy Secretary General
Permanent International Secretariat
Black Sea Economic Cooperation Organization
 

 

 

 

 

 

 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: