Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Приветствия

 

 

Уважаеми дами и господа,

Поздравявам Ви с откриването на конференцията „Save the Planet”, която за поредна година представя добрите практики в областта на управлението на отпадъците и рециклирането. Фокусирайки се върху иновациите в сферата, събитието представя новите технологии и добрите практики в публичния и частния сектор и разглежда отпадъците като ресурс.  

Бих искала да благодаря на организаторите, че и в Седмото издание на Конференцията поканиха за участие Министерство на околната среда и водите. Това е възможност пред широка аудитория да представим новостите и основните аспекти в българското законодателство по управлението на отпадъците, тенденциите и постигнатите резултати по отношение рециклирането и оползотворяването им.

В посланието си към вас, бих искала да поставя още няколко акцента. Пакетът „Кръгова икономика“, представен на 2 декември 2015 г. от  ЕК очерта пътя за преход от линейна към кръгова икономика, в рамките на която стойността на продукти, материали и ресурси ще бъде запазена възможно най-дълго в икономическия цикъл. По този начин ще бъде насърчено устойчивото развитие, увеличена глобалната конкурентоспособност на европейския пазар и открити нови работни места. Кръговата икономика е насочена към създаването на иновативни бизнес модели, преминаване към устойчивост в производство и консумацията.

Планът за действие предвижда всеобхватни ангажименти на ЕС по отношение на  екодизайна, разработването на стратегически подходи за пластмаса и химикали, инициативи за финансиране на иновативни проекти. Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ предвижда целенасочени действия в областта на хранителните отпадъци, строителството, критичните суровини, индустриалните и минните отпадъци, потреблението и обществените поръчки, торовете и повторната употреба на води.

Стремежите на ЕК са свързани с въвеждането на максимален процент за депониране на отпадъците от 10 на сто спрямо генерираните битови отпадъци към 2030 г. и от 65 процента рециклиране и подготовка за повторна употреба на битови отпадъци към 2030 г.
През последните години страната увеличи количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци и инвестира в изграждането на цялостна инфраструктура, която да осигури постигането на заложените в законодателството цели.

Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите

 


 

Уважаеми участници,

Радвам се, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството е сред институциите, под чийто патронаж преминава Международния форум за енергийна ефективност и интелигентни сгради, защото енергийната ефективност е сред приоритетите на министерството и правителството.

Съществен е приносът Ви за развитието на тази ключова за обществото и икономиката ни тема. Когато преди 12 години стартирахте форума за енергийна ефективност се говореше като фантастична тема от бъдещето, неприложима за България. Днес за нея говорят и децата, а мерките за пестене на енергия и опазване на околната среда са залегнали дълбоко както в строителството, така и във всички сфери на икономиката. Благодарение на организации като Вашата, усърдната работа на правителството и солидарността на Европейския съюз днес не само говорим за енергийна ефективност, но развиваме мащабни програми за стотици милиони.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработи и стартира Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която се финансира от националния бюджет с 1 млрд. лв. По програмата до момента за саниране кандидатстват над 2100 жилищни блока с над 36 апартамента в цялата страна. Това значи енергийна ефективност за домовете на хиляди български домакинства. Но програмата ще постигне не само това. Тя ще изпълни няколко цели – по-малки сметки за отопление, санирани и естетически реновирани жилищни блокове, създадени стотици работни места и щадене на околната среда.

Имаме уверението на Министерството на финансите, че през 2017 г. ще бъдат отделени още 1 млрд. лв., за да продължим работа по обновяване на жилищните блокове във всички общини. Със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. успяхме да санираме още 156 жилищни блока в страната. Със средства от програмата внедрихме мерки за енергийна ефективност и в десетки училища, детски градини, социални и обществени сгради. Продължаваме със същия хъс и с новата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по която ще можем да санираме учебни заведения, обществени сгради, жилища на социално слаби граждани и сгради-паметници на културата.

Енергийната ефективност е бъдещето! Ако искаме да живеем в чиста, красива и сигурна околна среда, трябва да мислим глобално и да предприемаме подобни мащабни начинания.
Продължавайте със същия ентусиазъм да подпомагате навлизането на иновативните технологии, както и развитието на сектора устойчиво развитие и енергийна ефективност в страната!
Желая Ви успех!

Лиляна Павлова
Министър на на регионалното развитие и благоустройството на Република България


 


 

Приветствие от г-н Божидар Лукарски, Министър на икономиката на Република България

Уважаеми делегати,

Повишаването на енергийната ефективност и изграждането на интелигентни градове, базирани на системното въвеждане на иновации са определящи фактори за постигането на устойчиво развитие и ускорен икономически ръст. Те имат пряко отношение не само към същественото подобряване на условията и средата, в която живеем, но и към изграждането на една по-конкурентна национална икономика.

В условията на ограничени запаси, включително и енергийни, е необходимо да създаваме интелигентни производства, които могат да мултиплицират полезното действие на влаганите ресурси. Това е необходимо условие за гарантиране на възможността ни да увеличаваме създаваната в икономиката ни добавена стойност, да постигаме устойчиво развитие и повишаване на стандартите в дългосрочен план.

Представянето на последните тенденции и добри практики в сферите на енергийната ефективност и интелигентните градове е важна стъпка в този процес. Надявам се форумът да изиграе отредената му важна роля на платформа за споделяне на идеи, които имат потенциала да променят визията на българския град и начина, по който българските фирми правят бизнес.
Вярвам, че делегатите ще имат своя значим принос!

Божидар Лукарски
Министър на икономиката на Република България  

Приветствие от г-жа Улрике Щрака, търговски съветник, Advantage Austria Sofia

Австрия – водеща страна на пазара в Европа в областта на технологиите за опазване на околната среда


Още в края на 70-те години австрийците започнаха да се тревожат за чистотата на околната среда: ставаше въпрос за киселинните дъждове и „измирането“ на гората, а също и за замърсените води. Но и туристическият бранш също разпозна опасността, която произлизаше от замърсяването на околната среда.

Това беше тласъкът за разработването на технологии, които служат за опазване на природата и за устойчиво индустриално развитие. Бяха създадени методи за обезвреждането на отпадъци и тяхното оползотворяване, за получаване на енергия от възобновяеми природни източници както и за пречистване на отпадъчни и димни газове. Приетите законови разпоредби означаваха оскъпяване на продукцията и повече разходи за данъкоплатците. Но тези технологии се превърнаха в експортен шлагер.

Днес Австрия заема водещо място в Европа и света в областта на технологиите за опазване на околната среда.  Австрийските компании, които тази година участват в изложението „Save the Planet“, вече са познати в България. Предлаганите от тях методи обхващат от сортирането на отпадъци през тяхното използване и стигат до получаването на топлинна и електрическа енергия от биомаса и дървесни отпадъци.

Сега те представят на „Save the Planet“ най-новите усъвършенствания на своите технологии и биха искали да разширят кръга на клиентите си.
Днес България е изправена пред важната задача да изчисти природата си. В това страната получава съдействие и по различни оперативни програми на ЕС. Австрийските фирми с тяхното ноу хау са първият партньор, към когото тя може да се обърне.

 
Приветствени думи от Посланик Траян Кебелеу
Заместник-генерален секретар
Постоянен международен секретариат
Организация за Черноморско икономическо сътрудничество - BSEC


Скъпи участници,
От името на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество Ви поздравявам най-сърдечно по повод предстоящото издание на Еко Форума и изложенията за Югоизточна Европа 2016.

Изключително се радваме, че от няколко години сме свързани с това важно ежегодно събитие като подкрепяща организация! Събитие, което е една ефективна платформа за запознаване с най-новите технологични разработки в сферата на  енергийната ефективност и възобновяемата енергия, интелигентните градове и управлението на отпадъците. Проява, която предоставя възможности за нови инвестиции и улеснява комуникацията между водещите пазарни играчи в тези сектори.    

Един от приоритетите на нашата организация е да подпомага усилията на нашите дванадесет държави-членки, вкл. разработването на Зелената енергийна стратегия на BSEC   с цел насърчаването на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и екологичните технологии.

В процес сме на създаване на Зелена енергийна мрежа на BSEC, която вярваме , че ще бъде важен инструмент за обмен на информация и ноу-хау, споделяне на добри практики между държавите-членки, които от своя страна правят съществени постепенни стъпки  в посока материализиране на визията на превръщането на Региона в модел за чиста енергия до 2050 година.

Усилията, които сме предприели в тази насока имат особена важност в светлината на новото международно споразумение за климата, прието по време на СОР21 през декември 2015 в Париж - решаваща конференция, която даде тласък на всички страни в борбата с климатичните промени и насърчи прехода към устойчиви, нисковъглеродни икономики.
Уверен съм, че предстоящия Еко Форум на Виа Експо ще бъде от голяма полза за страните в Югоизточна Европа и Черноморския Регион в същата тази посока.
В този ред на мисли пожелавам на всички участници ползотворни срещи и нови партньорства!

 

 

 


 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2019

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор:

ВИП компания: