Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Фондация Credo Bonum

Фондация Credo Bonum е независима неправителствена организация основана през 2006 и работи в сътрудничество с широка мрежа от български, регионални и световни организации, в области като култура, екология, устойчивост, опазване на околната среда и др. Основен приоритет в дейността й са проекти и инициативи допринасящи за положителна промяна на взаимоотношенията и начина на живот в съвременното общество.

https://credobonum.bg/ 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: