Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)
Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местното самоуправление.

Мисията на ФРМС е да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации на местно и регионално ниво, да действа като посредник и да изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства.

Цели на ФРМС:

  • Краткосрочни цели: Инвестиции в социалния капитал на местно и регионално ниво, увеличаване на капацитета на граждани и неправителствени организации да участват ефективно в процеса на вземане на решения, регионално и местно управление, основано на 12-те принципа на добро управление.
  • Средносрочни цели: Eфективно местно и регионално развитие, основано на партньорство, демократични ценности, социално приобщаване и просперитет.
  • Дългосрочни цели: Изграждане на жизнени динамични общности със силно участие в местното самоуправление, с висок стандарт на живот, устойчиво развитие и конкурентна местна икономика.


Приоритетни области на работа на ФРМС:

  • Обучения
  • Гражданско участие в местното самоуправление
  • Добро управление и почтеност
  • Подобряване на административното обслужване
  • Иновационни практики
  • Повишаване капацитета на НПО-сектора
  • Стратегическо планиране


За контакти:

http://www.flgr.bg


Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: