Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Анаеробно разграждане на органични отпадъци. BTA International в София.BTA International GmbH е член на Agraferm Technologies Group, Германия.

Основната дейност на групата е планирането, изграждането, обслужването и експлоатацията на инсталации за анаеробно разграждане на органични отпадъци от селскостопански, общински, промишлени или търговски източници. BTA International допълва портфолиото за отпадъци на групата, т.е. биоотпадъци, твърди битови отпадъци и всички останали органични остатъци, когато отстраняването на примесите се окаже смислено или необходимо.

 
Интервю с г-н Стефан Шулте, мениджър продажби, BTA International GmbH

За първи път BTA International ще бъде част от изложбата Save the Planet в София. Моля, кажете ни повече за Вашата фирма и нейната дейност в региона.

BTA International е един от пионерите в анаеробното разграждане на органични отпадъци. От 1990 г. насам повече от 50 инсталации по света са изградени в съответствие с Процеса BTA® или в съответствие с части от него. Докато повечето от референциите  могат да бъдат намерени в европейските страни като Германия, Великобритания, Испания, Португалия или отскоро също и в Малта, досега нямаме никакви референции от Балканските страни. Нашата цел е да променим това.


BTA International е специалист за мокро механично предварително третиране на различни видове отпадъци. Моля, дайте ни повече подробности за Процеса BTA® и неговите предимства.

Процесът BTA® е съставен от две основни стъпки: BTA® Хидромеханична предварителна обработка (BTA® Hydromechanical Pre-treatment) и следващата стъпка на мокро анаеробно разграждане (wet anaerobic digestion)

Съоръжението за Хидромеханичната предварителна обработка на BTA® улеснява ефективното отстраняване на примесите, както и пълното преобразуване на разградимите органични компоненти в органична суспензия за по-нататъшно анаеробно разграждане. Това се случва във вътрешността на две основни съоръжения - BTA® Waste Pulper (BTA®пулпер за отпадъци) и BTA® Grit Removal System (BTA® системата за отстраняване на пясъка). В пулпера разградимите органични вещества се разтварят и дефибрират и се преобразуват в суспензия, докато едрите примеси се отделят като тежка фракция (например стъкло, метали, камъни, кости) и лека фракция (например пластмаса, текстил, дървесен материал). Във втория етап останалите фини примеси (например пясък, миниатюрни стъкълца , яйчни черупки) се отстраняват ефикасно в Grit Removal System (системата за отстраняване на пясъка), като се получава  чиста, хомогенна и лесно обработваема суспензия, която след това се разгражда в  реактора за смесване, осигурявайки висок добив на биогаз.

По-нататъшното третиране на разградения субстрат може да се регулира според съответния проект. Обикновено разграденият субстрат се подлага на разделяне на твърдо-течно вещество. Обезводненият разграден субстрат  (около 30% сухо вещество) е идеален за производство на качествен компост. В повечето случаи по-голямата част от супернатанта се използва като вода за промишлени цели и се задържа в рамките на цикъла.

Основните предимства на Процеса BTA® са:

 • уникална приспособимост относно субстрата (биологични отпадъци, търговски и хранителни отпадъци, твърди битови отпадъци)
 • ефективно и селективно отстраняване на примесите
 • висока стабилност и надеждност на процеса
 • по-добро размесване на органичната суспензия в анаеробните ферментатори, водещо до високи добиви на биогаз
 • интелигентен процес на управление на водите
 • високо качество на компоста, постижимо без да се преминава през екстензивно  пречистване


Къде намира приложение BTA®Процеса?

Процесът на BTA® има много разнообразни приложения благодарение на голямата си приспособимост към субстрати с широка гама на тотално твърди компоненти (TS contents), както и с разнообразно съдържание на примеси. Той е с висока ефективност при отстраняване на гореспоменатите примеси за производството на чиста, лесно управляема органична суспензия. Ето някои от приложенията на Процесът на BTA® или части от него:

 • Инсталации за анаеробно разлагане на биологични отпадъци, хранителни отпадъци и търговски отпадъци
 • Инсталации за механично биологично третиране (MBT) за твърди битови отпадъци
 • съвместно разграждане с утайки от отпадъчни води
 • съвместно смилане със селскостопански остатъци
 • Реконструкция на инсталации
 • Други приложения


Какъв ще бъде фокусът на Вашето участие и кого искате да поканите да посети щанда Ви?

Този път по време на нашето участие ще бъдат представени примери, които показват различни видове инсталации  за анаеробно разлагане. Те ще докажат, че когато има ефективна предварителна обработка е възможно да се получи качествен продукт от разложения субстрат без екстензивна механична последваща обработка. Предварителното третиране същевременно е определящо за надеждността при процеса на анаеробно разлагане  (AD process) и следователно за увеличаване продължителността на експлоатация на инсталацията.

Бихме искали да поканим представители, както на властите, така и на бизнеса, хора, които отговарят за планирането и развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците. Те ще могат да се информират за областите на приложение и предимствата на технологията BTA. В същото време търсим бизнес възможности и потенциални партньори за сътрудничество в Балканските страни, особено в България, Гърция, Хърватия и Сърбия.
 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: