Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Анна Димитрова

2017-01-20 10:07:45

Анна Димитрова, съветник Европейска енергийна политика и иновации, EURELECTRICАнна Димитрова е съветник по въпросите, свързани с Европейската енергийна политика и иновации към EURELECTRIC, Съюз на европейската електрическа промишленост. Преди това Анна е била научен асистент и после сътрудник към Центъра за Европейски Политически Науки (CEPS), базиран в Брюксел.

В CEPS Анна е работила върху научни изследнвания и проекти на теми като Европейските енергийни пазари, енергийна сигурност, ВЕИ, и е отговаряла за изпълнението на проект за регионалното сътрудничество в сферата на енергийните политики в Югоизточна Европа. Анна е завършила Европеистика и Международни отношения в Университета Дънди, Великобритания и има Диплома по Международни Отношения и Икономика в сферата на енерегетиката, климата и природните ресурси от Училището по Международни отношения към Университета Джонс Хопкинс.
 


 

Управление на енергийния съюз и Пакетът за интелигентна и чиста енергия: Възможности за Югоизточна Европа

На 20 ноември 2016 г. Европейската комисия публикува своя Пакет от мерки за “чиста“ енергия за всички Европейски страни. В над 1000 страници от законодателни предложения Европейската комисия очертава серия от инициативи и промени в нормативната уредба, чиято цел е да се гарантира, че  енергийният сектор на ЕС е на път да постигне своите климатични и енергийни цели за 2030 и 2050 години.

Наборът от предложения включва Регламент за управление на Енергийния съюз. Това законодателно предложение е опит от страна на ЕК, да ускори и слее, доколкото е възможно, задълженията за отчитане и планиране от страна на държавите-членки, и да ги приведе в съответствие с амбицията за постигане на целите, поставени от Енергийната съюз за енергетиката и климата до 2030 г., и за изпълнение на задълженията, произтичащи от Парижкото споразумение.

Предложената система се състои от Интегрирани национални енергийни и климатични планове (INECPs), Интегрирани Национални енергийни и климатични доклади (INECRs), Инструменти за мониторинг на Европейската комисия и Дългосрочни стратегии за ниски нива на емисиите.
Интегрираните национални планове ще бъдат представяни на всеки десет години, в един повтарящ се процес, от страните от ЕС и съседните му държави. Напредъкът в постигането на целите, определени в Плановете, ще бъде наблюдаван чрез Интегрираните национални доклади на всеки две години, представяни от държавите-членки, които след това ще бъдат оценявани от ЕК чрез нейни доклади за наблюдение за тези двугодишни  периоди, и от годишния доклад за състоянието на Енергийния съюз.
Също така, държавите-членки ще трябва да представят дългосрочни стратегии за ниски емисии на въглероден диоксид  с 50-годишна перспектива, като първият отчетен период ще бъде през 2020 година.

Но дали този Регламент е достатъчен, за да гарантира, че държавите-членки колективно и неотклонно напредват към набора от цели за климата и енергетиката до 2030 година? Ще бъде ли той в състояние да се справи с предизвикателствата на припокриването на политиките и да осигури необходимите пазарни сигнали за рентабилна декарбонизация? Каква роля ще играе Регионалното сътрудничество в този процес и каква ще е ползата от него за Югоизточна Европа? И накрая, но с не по-малка важност, как Югоизточна Европа може да получи най-голяма изгода от промените, и да се гарантира, че спецификите на Региона са правилно отразени в Регламента, и по-специално, по-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергийната политика между държавите-членки и трети държави в Региона.

Презентацията ще направи преглед на Регламента за управление на Енергийния съюз, а също така, и  на направените от EURLECTRIC критичен анализ на неговите компоненти и преглед на Регионалните специфики и потенциалното въздействие на Регламента върху Югоизточна Европа.
 

 

 

 

 


 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: