ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Aсоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)
Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) обединява фирми и отстоява интересите на целия бранш в областта на събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса, черни и цветни метали, както и масово разпространените отпадъци в т.ч. излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, отработени масла и отпадъци от опаковки и др.

АРИ е създадена с цел да създаде възможно най-благоприятен правен и пазарен климат, за равнопоставеност на стопанските субекти и условия за лоялна конкуренция в бранша, при стриктно спазване на изискванията на Закона. Съдейства за координиране на дейността на своите членове в упражняваните от тях дейностти с цел утвърждаване на практики съответстващи на българското и международно екологично законодателство. АРИ защитава правата на своите членове при упражняване на тяхната дейност в т.ч. при формулиране и предявяване на искания пред местната и централната власт, както и предлага на членовете си възможности за колективна защита на техните интереси.

АРИ участва в разработването и усъвършенстването на нормативната уредба, изготвя анализи, проучвания и експертни оценки в областта на управлението на отпадъците, данъчната и социалната политика.

АРИ проучва, анализира и запознава своите членове с новостите от законодателството във всички области на управление на отпадъци, както и актове, касаещи задълженията на българските предприятия във връзка с опазване на околната среда.

За контакти: http://ari.bg/
 

Свързани новини: