Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020
Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020

Асоциация на Специалистите по управление на Околната Среда

2018-09-16 21:09:59Профил на дейността на АСУОС

Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда (АСУОС) е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Република България през 2017 г., съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Дейността на АСУОС е в обществена полза, изразяваща се в информационна, научна, консултантска и координационна дейност.
Основната цел на сдружението е обединяване на специалистите, работещи в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери, както и съдействие за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване.

АСУОС работи активно за предлагане на становища относно проблемите, свързани с опазване на околната среда и сродни сфери на МОСВ, РИОСВ, общините, висшите учебни заведения, научно-изследователски центрове, съсловни и браншови организации и други институции в страната.

Дейността обхваща самостоятелно организиране или в сътрудничество с други организации на конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, обучения и други подобни мероприятия, третиращи теми в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери.

За контакти:
http://asuos.eu/
Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020" :

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: