ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Асоциация на Специалистите по управление на Околната Среда
Профил на дейността на АСУОС

Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда (АСУОС) е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Република България през 2017 г., съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Дейността на АСУОС е в обществена полза, изразяваща се в информационна, научна, консултантска и координационна дейност.
Основната цел на сдружението е обединяване на специалистите, работещи в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери, както и съдействие за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване.

АСУОС работи активно за предлагане на становища относно проблемите, свързани с опазване на околната среда и сродни сфери на МОСВ, РИОСВ, общините, висшите учебни заведения, научно-изследователски центрове, съсловни и браншови организации и други институции в страната.

Дейността обхваща самостоятелно организиране или в сътрудничество с други организации на конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, обучения и други подобни мероприятия, третиращи теми в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери.

За контакти:
http://asuos.eu/
Свързани новини: