Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Аглика Георгиева

2017-01-20 15:47:49

Аглика Георгиева , Изпълнителен директор, Балканика Енерджи АД

Г-жа Георгиева има дългогодишен управленски опит. В момента ръководи проектите на компанията в областта на производството на енергия от възобновяеми източници и опазване на околната среда чрез устойчиви системи за оползотворяване на отпадъци. Също така отговаря за изпълнението на научни проекти, финансирани по програма Хоризинт 2020 на Европейската Комисия.  

 Проект OrbEEt – създаване на енергийно ефективни офиси чрез промяна в поведението на работещите и подобряване на бизнес процесите

Лекторът ще представи проект OrbEEt (ORganizational Behaviour improvement for Energy Efficient adminisTrative public offices), по който Балканика Енерджи АД работи като част от консорциум от международни партньори. Накратко ще бъде представена нашата компания и всеки от участниците в консорциума. По-подробно ще бъдат изяснение целите на проекта и начините, по които те се очаква да бъдат постигнати.

Целта на проекта е разработване на система, която да подпомогне промяна в поведението на потребителите по посока енергийни спестявания и по този начин да се постигне повишена енергийна ефективност. Проектът е научен и за валидиране на резултатите системата ще бъде тествана в четири пилотни обекта в четири различни държави. За постигане на целите ще се събира информация в  реално време за изразходваната енергия по офиси, по бизнес процеси, по работни места и съответното енергийното представяне ще се визуализира на дисплеи. По проекта са разработени и игра, форуми, wiki, които също ще бъдат презентирани.

 

 

 

 

  

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: