Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Биогаз инсталации в България

2018-10-03 17:15:27„Белфри ООД - водещ доставчик на оборудване за биогаз инсталации, който за поредна година ще вземе участие в изложението за Енергийна ефективност и възобновяема енергия от 16 до 18 април 2019г. в София.

Интервю с инж. Христо Панайотов, управител на фирма Белфри ООД.

 • За кого са подходящи биогаз инсталациите?

Всеки технологичен процес, който генерира органична маса с необходимия състав и в достатъчно количество, е потенциален източник на биоенергия. Към момента технологията се прилага успешно в пречиствателни станции за отпадъчни води, селското стопанство, хранително-вкусовата и целулозно -хартиената промишленост.

 • Създават ли се проблеми за хората и природата при такава инсталация?

Биогаз инсталациите имат много малък екологичен отпечатък при условие, че са проектирани и изпълнени качествено. В общият случай те извличат енергия от органична маса, която е отпадък от производствен процес и в този смисъл спомагат за редуциране количеството на отпадъка и повишават общата ефективност на производството. Полученият биогаз, за разлика от слънчевата и ветровата енергия, е постоянен източник на енергия. Обикновено миризмите са основният проблем и ние се стремим да предложим иновативни и ефективни решения за ограничаването им.
 

 • Г-н Панайотов, какви продукти и услуги предлагате?


Предлаганото оборудване покрива широк спектър от приложения по линията на биогаза като:

- куполи, люкове, пеноуловители, предпазни клапани и други елементи за метантанкове и биореактори
- газови филтри и кондензоотделители
- системи за сероочистване – биологично и сорбционно
- охлаждане и осушаване на газа
- инсталации за ъпгрейд на биогаз до биометан
- двойномембранни газхолдери – стандартни и покривен тип, газови торби
- газодувки за транспортиране и нагнетяване на газ,
- факли за изгаряне на биогаз и сметищен газ.
- системи за контрол на миризмите – биофилтрация и покривала за басейни и съдове,

Освен стандартно оборудване, фирмата разполага с капацитет за модифициране на компонентите, съобразно потребностите на всеки един клиент и проект.

Приоритет в работата ни е осигуряване на индивидуален подход и внимание към детайлите с цел надеждна и дълготрайна работа на системата. Имаме богат опит в предлагането на биогаз оборудване, като нашите международни партньори оптимизират предложените технически решения за българския пазар. Освен това фирмата развива следпродажбена сервизна дейност и поддръжка на доставеното оборудване.
 

 • Какви са основните сфери на приложение на оборудването?


Основни области на приложение на изброеното оборудване са:

- Биогаз инсталации в пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ);
- Биогаз инсталации в хранително-вкусова промишленост и селското стопанство.
- Газоулавящи инсталации към депа за твърди битови отпадъци;
- Ограничаване на миризмите в биогаз инсталации и промишлени процеси
- Ограничаване на загубите на топлина и суровина в резултат на изпарение;
- Обрастване и развитие на водорасли в открити водоеми и др.
 

 • Разкажете за Ваши реализирани проекти.


През тази година Белфри ООД завърши успешно доставка и монтаж на газхолдер 1580 м3 и утилизационно оборудване в рамките на проект за биогаз производство в предприятие от хранително-вкусовата промишленост. Освен това фирмата реализира успешно доставки на компоненти за биогаз инсталации в ПСОВ.
 

 • Какво ще представите по време на изложението за Енергийна ефективност и възобновяема енергия?


Освен стандартното оборудване като газхолдери, газови факли, оборудване за метантанкове и пречистване на биогаз, като акцент в настоящото изложение ще насочим вниманието на нашите настоящи и потенциални клиенти към предлаганите от нас авангардни сероочистващи технологии и оборудване. Повишаването на качеството на биогаза има съществено отражение в ефективността на утилизиращото оборудване и стойността на разходите за поддръжка и експлоатация.
 

 • Какви посетители искате да срещнете на щанда си през 2019 г?


Представеното оборудване ще представлява интерес за всички инвеститори от секторите селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, комунални и промишлени пречиствателни инсталации, както и за представителите на проектантски, строителни и инженерингови компании ангажирани в реализацията на нови проекти или в модернизацията на съществуващи инсталации за добив и утилизация на биогаз.
 

 • Какви са Вашите виждания за развитието на сектора на биогаз и какви проблеми виждате в него? 
   

В момента биогаз инсталациите в България са над 30. Потенциалът на технологията продължава да се реализира съгласно нашите очаквания. За съжаление все повече се увеличават проектите, в които използваната технология и доставеното оборудване не работят максимално ефективно заедно. В резултат инсталациите не могат да постигнат заложените при проектирането параметри за добив и качество на биогаза, което силно увеличава срока за изплащане на инвестицията при високи експлоатационните разходи.


Затова основни приоритети в нашата работа са ефективната комуникация с клиентите на етап проектиране и оптимизация на параметрите на оборудването за всяка конкретна инсталация. Нашите настоящи клиенти оценяват високо и качеството на след продажбеното обслужване, което ние предлагаме 24часа/7дни в седмицата. Това е едно от нещата, които ни отличават от нашите конкуренти.

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019" :
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • С партньорството на:

  Официален медия партньор:

  ВИП компания: