Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Драгана Раданов
    
Мениджър Продажби и инженер проекти за Централна Европа, WEHRLE Umwelt GmbH

Референтни проекти:
2017    RO plant, Landfill name undisclosed, Republic of Serbia
2017    Rental RO plant, Landfill name undisclosed, Republic of Serbia
2017    MBR trial, Wastewater from petrol industry, Slovenia
2015    RO plant, Landfill and client name undisclosed, Greece
2015    RO plant, Landfill Tagarades, Mesogeos S.A., Greece
2014    RO plant, Landfill Kastijun, Helector S.A., Republic of Croatia
2014    NF trial, Dyechem, Maroco
2014    MBR + AC, Syngenta, O Porriño, Spain
 ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЧНИ ТЕЧНОСТИ
Резюме презентацията


Третирането на твърдите битови отпадъци винаги генерира течности със силно замърсяващ ефект. Така наречените "отпадъчни течности" се получават при транспортирането на отпадъци, обезводняването на бункери за отпадъци, прилагането на механично-биологични технологии за третиране на отпадъци, предварителното обработване на дигестат /продукт, който остава след анаеробното разграждане на биоразградима изходна суровина/, при процедури за промиване на биогаз, на нови  експлоатирани или на стари спящи депа.

Характеристиките на този тип течности варират, но в сравнение с общинските отпадъчни води, те имат нисък обемен поток и много високи концентрации на замърсители като COD, BOD, TSS, амоний, тежки метали и соли. Необходимо е прилагането на подходящи процеси на третиране преди изхвърлянето им в канализацията или в реките, като те трябва винаги да са съобразени с конкретния обект, и да се предвиди възможност за евентуално повторно използване на водата.

В рамките на тази презентация се представят различни комбинации от процеси, използващи "елиминиране" и / или "технологии за разделяне", с цел успешно третиране на течности, получени при обработката на отпадъци. Изтъкват се специфичните аспекти на комбинираното третиране на няколко вида течности в централна пречиствателна станция към съоръжение за отпадъци.

Презентацията представя успешно работещо съоръжение, като се цитират планирани и оперативни разходи, базирани на опита на WEHRLE, придобит в течение на повече от три десетилетия, през които са изградени над 200 пълномащабни инсталации с подобни комбинации от процеси и използвани в световен мащаб.
Ключови думи: отпадъчни течности, инфилтрат/луга от депа за отпадъци, отпадъчни води от МБТ, дигестат, BIOMEMBRAT®, мембранен биореактор,  обратна осмоза, нанофилтрация, гранулиран активен въглен 

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: