Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Euroheat & Power unitesВЯРВАМЕ В ПО-ДОБРОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА

Euroheat & Power  (EHP) обединява сектора на централизираната енергетика (централизирано отопление (DHC) и когенерация (CHP)), в цяла Европа и в други континенти.  Има членове от над 30 държави: асоциации на национални  топлофикационни дружества; фирми, извършващи дейности, свързани с експлоатацията на топлофикационни системи; промишлени асоциации и дружества; производители; изследователски институти; консултанти и други организации, ангажирани в бизнеса с централизираното отопление / охлаждане и когенерация.

Euroheat & Power работи за осъществяване на баланс между енергийните доставки  и минимизиране на влиянието върху екологията, за насърчаване на предимствата на CHP / DHC и използването на възобновяеми енергийни източници с цел запазване на първичните енергийни източници. Асоциацията популяризира и международни мерки, за да се насърчат иновациите и по-нататъшното развитие на сектора.

Euroheat & Power  представлява общността на организациите и компаниите, работещи в областта на централизираното отопление и охлаждане:

- информира обществените и политически лидери за значимостта и новостите в сектора
- създава условия за растеж
- помага на всички ангажирани в сектора фирми и организации.

Асоциацията представлява интересите на сектора на политическо ниво, по-специално в отношенията с европейските институции и други международни организации.

Тя следва всички европейски политики, които са от значение за CHP / DHC, по отношение на  енергетиката, конкуренцията, околната среда и научноизследователска работа. Офисите на Euroheat & Power  са базирани в Брюксел, Белгия.

Дейностите включват:

- мониторинг и включване в законодателните инициативи на Европейския съюз
- анализ на сградния фонд с оглед на внедряване и развитие на централизираното отопление и охлаждане
- проучване на пазара и анализ
- техническите  ръководства и трансфер на най-добрите практики
- изследване и развитие, стартиране на международни проекти.

 http://euroheat.org/

 

 

 

 

 

 


 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: