Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

За контакти:

Уеб сайт: 
http://www.mrrb.government.bg
Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: