Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Нуриа Де Лама

2017-02-13 11:02:23
Нурия де Лама, Заместник-генерален секретар, Европейската Big Data асоциация

Нурия де Лама е Заместник-генерален секретар на Асоциацията Big Data Value (BDVA), сдружение с нестопанска цел със седалище в Белгия, и участва като частен субект в т. нар. Публично-частно партньорство Big Data Value, чието начало е поставено  от Европейската комисия преди две години. Основната му цел е да насърчава ръководната роля на Европа в областта на технологиите Big Data /за боравене с големи по обем данни/.

На тази позиция тя е отговорна за подпомагане всекидневното управление на асоциацията, в която членуват около 160 организации от цяла Европа, включително и някои от най-големите ИТ компании и далекосъобщителни оператори.
Водеща роля в асоциацията имат индустриалните предприятия, но тя има и глобален поглед върху конкурентоспособността на цялата гама заинтересовани от опазване на  екосистемата страни, включително МСП и нововъзникващи предприятия, академичните среди и големите компании, както по отношение на търсенето, така и на предлагането.

Публичната администрация също е ключов субект от различни гледни точки: като потребител и ползвател на технологии, опериращи с голям обем данни, за да може да осигурява по-ефективни услуги и услуги с добавена стойност за гражданите, но също така и като отговорен субект, работещ за опазването на  местните екосистеми.

Нуриа е допринесла за разработването на Стратегическия план за научни изследвания и иновации в домейна на ЕС за големи по обем данни, съдейства при наблюдаването на напредъка на годишна база, и е ръководител на т. нар. работна група Lighthouse, комисия, насочила дейността си към идентифициране на приоритетни области, в които да се разгърнат широкомащабни пилотни проекти в технологичното направление Big Data.
Нурия играе важна роля в създаването на информираност за ползите от Big Data на европейско равнище, като често е лектор на събития и конференции.

 Революцията на големите данни в концепцията на интелигентните градовe:

Цифровият единен пазар и икономиката на интелигентния град
Градовете в Европа и по целия свят са се отправили заедно на едно пътешествие, за да се възползват от новите технологии, които включват Интернет на нещата /IoT /, Облак и Big Data, за да се справят по-добре със своите нужди и с тези на своите граждани. Те са предприели действия от различен мащаб, за да експериментират в различни области, като например транспорт, мониторинг на околната среда или управление на комуналните услуги.

Въпреки че има доказателства за подобряване на работата в сферата на градските услуги, все още е трудно да се каже, че е постигнат убедителен бизнес казус, оправдаващ влагането на по-големи инвестиции. Пазарът на Интелигентните градове е все още в голяма степен фрагментиран, което обуславя недостатъчното ниво на усилията в областта на стандартизацията и решенията за стоковия пазар.Зависимостта от доставчиците диктува ситуацията и води до понижаване на увереността на интелигентните градове, че техните стратегии, погледнато от холистична гледна точка, могат да постигнат значителна промяна.

Също така, фрагментарността на нововъзникващите платформи на Интелигентните градове затруднява предприемачите и малките и средни предприятия в постигането на по-големи икономии от тях чрез прилагане на иновативните решения, които вече са приложени в друг град. Освен това, бързото натрупване на данни донася допълнителни предизвикателства в областта на  интегрирането на тези  данни в градовете, включително и факта, че градските данни от типа Big Data са съсредоточени в изолирани промишлени и обществени сектори;  и действителното интегриране на Big Data е изключително труден технически проблем поради хетерогенността на източниците на данни, различните им формати, размери, качество, както и бързите темпове на актуализирането им, така че интегрирането изисква значителна човешка намеса.
Тази презентация ще направи цялостен преглед на текущите инициативи на равнище ЕС, които са предприети с цел създаване на Единен цифров пазар за Интелигентните градове, включително и на решенията за справяне с посочените по-горе предизвикателства, свързани с интеграцията, управлението и финансирането на събирането и обработването на данни.

 

 

 

 

 

 

 

 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: