Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Проф. д-р Гюнтер Шмит, председател на Международния съвет по корозия - България може да спести около 700 милиона щатски долара за 2018 като прилага съвременни методи за защита от корозия


 
Проф. Шмит, моля Ви опишете акцентитe по темите, които ще представите в рамките на предстоящата Конференция

От 3 до 4% от брутния национален продукт на индустриализираните страни се губи в следствие на корозия.

В световен мащаб това възлиза на 2,2 трилиона американски долара, а близо една трета - 660 милиарда щатски долара биха могли да бъдат спестени само чрез прилагане на съвременните знания за технологии за защита от корозия. За България очакваните икономии за 2018 г. ще възлязат на около 700 милиона щатски долара. Очевидно е налице глобална нужда от разпространение на знания за корозия и контрол на корозията. В тази връзка, Конференции като Corrosion Prevention Balkans’18 в Пловдив са от първостепенно значение. Този тип събития не са предназначени само за  експертите в бранш ‘превенция от корозия’, но на тях трябва да присъстват и всички вземащи решения в различните видове индустрии и правителството. Те трябва да научат колко е важно да се контролира корозията и колко е важно да се обединят силите на национално и международно ниво. Не е достатъчно обаче само да се разпространяват съществуващите знания. Новите технологии представляват и нови предизвикателства пред предотвратяването на корозията. Това означава разширяване на научноизследователската и развойната дейност в институции като университетите и в промишлеността, а това изисква и съответните инвестиции. Вземащите решения в промишлеността и правителството трябва да разберат, че могат да допринесат за намаляването на корозията, като предприемат правилните финансови стъпки и насърчават не само разпространението на знания, но и иновативното развитие при избора на материали и повърхностна защита.
В този форум аз участвам като председател на Международния съвет по корозия (ICC) – институция с представители на 62 държави и 35 асоциации за корозия по света. Посланието от първото ми представяне на тази конференция се прояви и в Бялата книга на Световната работна група със същото заглавие, подготвено от мен като главен автор (вж. www.corrosion.org). Надявам се България да се присъедини като 63-та поред страна в тази голяма научна и професионална анти-корозионна общност, която е посветена:

- да стимулира международните научни изследвания в областта на корозионната наука и инженерство и насърчи широкото разпространение на тези резултати
- да насърчи сътрудничеството между учените по корозия и инженерите във всяка страна
- да насърчи практическото прилагане на резултатите от научните изследвания чрез образование и обучение
- да улесни комуникацията между специалистите по корозия и инженерите.

Във втората си презентация ще говоря за нова универсална методика за мониторинг на корозията. Ние я наричаме CoulCount-метод. Той се основава на електрохимичен шум, но използва напълно различен алгоритъм за оценка в сравнение с традиционните електрохимични шумови методи. Това прави по-опростено приложението и предоставянето на по-надеждни данни, отколкото други електрохимични техники, като например измерванията с линейна поляризация (LPR). Заедно с една нова малка акумулаторна ръчна измервателна апаратура, коефициентите на корозия в реално време могат да се измерват лесно в лаборатория и на работните места, както и в защитени зони. Сигналните светлини на инструмента директно показват зелена, жълта и червена корозия. С калибрирането коефициентите на корозия могат да бъдат прочетени директно върху инструмента, който има достатъчно голям обем за  съхранение на данни. Това е иновативен принос за мониторинг на корозионните условия. Ние прилагаме тази система като устройство за он-лайн наблюдение.

Какви са предимствата на стратегиите за контрол на корозията и тези за предотвратяване на повредите?
Изчакването на корозионните щети е очевидно най-неефективният начин за поддържане на активите. Ефективно е да се идентифицират местата на корозионни рискове, за да се прецени нивото на безопасността, загубите при производството и околната среда, както и да се контролират условията на рисковите места. Начините за контрол са: анализиране, измерване и наблюдение на локалната степен на корозия. Това позволява поддържане на активи, основано на съблюдаването на риска, което е най-ефективният начин за поддръжка. Целта на всички методи за защита на материалите не е предотвратяване на корозия, тъй като корозията като естествен процес не може да бъде предотвратена. Целта е предотвратяване на повредите в зависимост от конкретния случай.

Какви са основните моменти в развитието на корозионния контрол?
Тъй като корозията се дефинира като взаимодействие на материала със средата, в която се случва взаимодействието, предотвратяването на повредите може да бъде извършено, както от страна на материалите, така и от страна на околната среда. Изборът на подходяща методология за защита на активите от корозионни повреди зависи от конкретния случай. Например, катодна защита е методология за предотвратяване на корозионни повреди по тръбопроводите по отношение на взаимодействието. Същевременно, катодната защита позволява мониторинг на корозионното състояние на тръбопровода, както и неговата по-добра поддържка.

Кои са основните сектори на промишлеността, които най-вече се повлияват от влошаване качеството на материалите в следствие на корозия и кои са новостите в корозионната защита?
Буквално всички индустриални сектори, инфраструктурата и дори частния живот на хората могат да бъдат повлияни от влошаване качеството на материалите в следствие на корозия. Те обаче се различават значително по отношение на степента на корозия, която определя продължителността на живота на активите.
В химическата промишленост степента на корозия може да бъде много бърза, в интервал от месеци или няколко години, тъй като се работи в много агресивна среда. Иновационните покрития могат да се използват като преграда между компонентите и агресивните среди и така да се увеличи експлоатационния живот на компонентите. В нефтената и газовата промишленост основна цел е постигането на жизнен цикъл на активите от порядъка на 20-30 години. Иновативните корозионни инхибитори могат да позволят използването на нискоразходни материали. Сградите, пътищата и мостовете, като част от инфраструктурата, се очаква да издържат от 50 до 100 години. Всички знаем, че напр. мостове, построени през 50-те и 60-те години, губят вече своята устойчивост. Целта е сензорите и системите за мониторинг да се прилагат даже по време на етапа на изграждане, за да може сградите и инсталациите да ни показват сами кога и къде е необходим ремонт. Катодната защита е една от технологиите, която все повече се прилага в този смисъл. Инвестирането в интелигентни системи за корозионно наблюдение е необходимост предвид предотвратяването на преждевременни корозионни повреди.


 

 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: