Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Българска асоциация на архитектите и инженерите - консултанти
Българската Асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/ е единствената в България браншова организация на фирмите, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в строителството. Обществената ангажираност на БААИК през всичките тези години я наложи като важен фактор в публичното пространство заедно с останалите браншови организации в областта на проектирането и строителството.

От месец септември 2000 г. БААИК е единствен пълноправен член и представител на Международната Федерация на инженерите - консултанти /FIDIC/ за България, а от месец май 2001 г. - на Европейската Федерация на консултантските асоциации /EFCA/.
БААИК участва активно в международните инициативи на двете организации. Чуждите  партньори оказват целенасочена помощ и съдействие за утвърждаване на дейността на БААИК, както и за повишаване квалификацията на нейните членове. Асоциацията притежава официалните права за превод и издаване на договорните условия на FIDIC, с които работят Световните и Европейски финансови институции (Европейски съюз, Световна банка, Европейската инвестиционна банка и др.) и които се ползват при подготовка на тръжните документи за големи проекти вече и в България.
За последните десет години БААИК е обучила по правилата на FIDIC над 500 служители от следните институции и компании: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите, Министерство на транспорта, Сметна палата, Летище София, Ръководство „Въздушно движение”, Национална агенция за приходите, ИА „Одит на средствата от ЕС”, АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ „Марица Изток 2”, НК „ЖП инфраструктура”, „Булгартрансгаз” ЕАД и др.

Към март, 2018 г. в БААИК членуват 74 юридически лица, които държавата е оправомощила да упражняват строителен надзор и консултантска дейност в строителството.

За контакти:
http://bacea-bg.org/bgОще от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: