Почистване и Хигиена
Машини и Препарати
 Почистване и Хигиена<br/>Машини и Препарати

Българската камара на химическата промишленостБКХП е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло.

Фирмите, членове на БКХП осъществяват своята дейност в следните направления:
•    Преработка на нефт и производство на горива и нефтопродукти;
•    Производство на химически продукти;
•    Производство на изделия от пластмаси и каучук;
•    Инженерингова и ремонтна дейност, търговия, услуги и др.


Българската камара на химическата промишленост е активен партньор на министерства и агенции, работодателски и браншови организации, национално представените синдикални организации в бранша и подобни организации в Европейския съюз - CEFIC / Европейският Съвет на химическата промишленост/ и  ECEG  /Европейската група на работодателите от химическата промишленост/

http://www.bcci2001.com/

 

 

 

 


 

Медиен спонсор: