Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленостБК на ЦХП е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, извършващи стопанска дейност в областта на целулозно-хартиената промишленост в Република България (към настоящия момент 24 фирми от отрасъла).

БК на ЦХП извършва дейността си в частна полза на своите членове и в съответствие с Устава си и действащото в страната законодателство.

Целите на Камарата са: да представлява интересите на членовете си пред правителствените, държавните и местните органи, да защитава техните социални и икономически интереси, както и на бранша като цяло. Камарата няма административни функции. Тя се занимава с проблемите от взаимен интерес, определени от Общото събрание или по поръчение на членовете в съответствие с Устава.

БК на ЦХП съдейства за осъществяването на преки връзки и взаимноизгодно сътрудничество с партньори от страната и чужбина; членува в национални и международни съюзи и организации; подпомага обучението и преквалификацията на кадрите; съдейства на членовете си за установяване на търговски контакти в страната и в чужбина; участва като страна по колективното трудово договаряне в бранша. Съдейства за участие на членовете си в панаири и изложби, както и за информационното им осигуряване

Основни приоритети за членовете на БК на ЦХП са решаване на проблемите с кадровото обезпечаване на бранша и опазването на околната среда и водите.

Приоритет в дейността на Камарата е опазването на околната среда. Една от основните суровини за производството на хартия в България е отпадъчната хартия. Опаковките от хартия и картон са 100% рециклируеми. Рециклирането има по-малко негативното въздействие върху околната среда от депонирането, тъй като се избягват вредните NOx - емисии. Темата за рециклирането на отпадъчната хартия е във фокуса на БК на ЦХП и редовно присъства  на страниците на списание „Целулоза и хартия”, което е неин печатен орган. През последните години членове ѝ посещават водещото изложение в областта на зелената и кръговата икономика в Евро-Средиземноморския регион ЕCOMONDO (Римини, Италия).

Повече информация за Камарата: www.bappi.org

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: