Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) 
За контакти:
https://www.bia-bg.com/

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: