Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Браншова Асоциация Полимери (БАП)



 



Браншова Асоциация Полимери (БАП) е организация с нестопанска цел – доброволно сдружение на фирми, преработващи и търгуващи с полимери, основана през 1999 г. Към момента в БАП членуват повече от 30 фирми, които представляват огромен дял от полимерната и пластмасопреработвателната промишленост в България.

Браншова Асоциация Полимери е член на БСК – Българска Стопанска Камара, КРИБ – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. През годините БАП се утвърди като авторитетен и лоялен партньор не само на местно ниво, но и в международен мащаб, като по този начин защитава интересите на бранша и а европейско равнище. БАП е активен член на Европейската Асоциация на преработвателите на пластмаси - EuPC и на Средиземноморския консултативен борд на PlasticsEurope – Организация на производителите на полимери в Европа.


За контакти:
http://www.bap-bg.org/home
 

 




Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: