Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

д-р инж. Румян Петков, Столична община – район „Възраждане“ 
2016 г. до момента - Експерт по качеството на питейната вода по проект: Регионални Прединвестиционни проучвания за обособената територия на ВиК  дружествата - Стара Загора и Видин, Възложител МРРБ.
2017 г. до момента - Старши експерт „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“, СО район „Възраждане“;

Сфера на дейност: Проектиране на ВиК мрежи и съоръжения, качество на питейната вода, корозия във водоснабдителните системи.

12.2017 г. - Защитен дисертационен труд на тема „Оценка на агресивността и мероприятия за стабилизиране на водата в Софийската водоснабдителна система“, катедра: „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ при УАСГ - гр. София.   
 Стабилизационна обработка на агресивната питейна вода в Софийската водоснабдителна система

Известно е, че меките повърхностни води, използвани за питейно-битови нужди имат агресивно (корозионно) действие върху желязо и циментосъдържащите съоръжения във водоснабдителните системи, което води до тяхната преждевременна амортизация и до вторичното замърсяване на питейната вода с продуктите на корозионните процеси.
В България, близо 50% от водата за питейно-битови нужди се подава от  повърхностни водоизточници, в т.ч. и 100% от подаваната вода в Софийската водоснабдителна система, а над 90% от водопроводната мрежа е изградена от корозионно неустойчиви материали – стомана, чугун, етернит и бетон. Въпреки тези известни данни, до момента няма намерено технико-икономически обосновано решение за справяне с агресивността (корозионността) на питейната вода в страната.
Световният опит показва, че целесъобразно решение на проблема следва да се търси чрез стабилизационната обработка на агресивната вода. На база извършени поредица продължителни експериментални изследвания е оценена ефективността на известните и успешно прилагани в световната практика методи за стабилизационна  обработка по отношение на водата в гр. София. Установено е, че единствен високо ефективен метод за намаляване на корозията при стомана и чугун с до 78% в  едногодишен период и с над 92% в дългогодишен период е реминерализацията на водата с вар и въглероден диоксид.
Оценена е икономическата ефективност от прилагането на реминерализационната обработка на водата в гр. София, като е установено, че в краткосрочен (от 2020 до 2026г.) и средносрочен период (от 2027 до 2047г.) могат да бъдат реализирани икономии в размер от 124 млн.лв. до 267 млн. лв.
 Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: