Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Д-р Вилхелм Ернинг - Федерален институт за изследване и тестване на материали (BAM), Германия



 


Изпускане на тежки метали в питейната вода: Как да тествате и оценявате материалите?

Изпускането на тежки метали от продукти, които са в контакт с питейната вода, е въпрос от изключителна значимост за общественото здраве. Количеството изпуснат материал се определя от състава на местната вода, самия материал и свойствата му. Времето на контакт с водата се изразява чрез жизнения цикъл на материала (седмици / месеци / години на употреба). Докато при полимерните материали се наблюдава повече или по-малко продължително образуване на химични съединения с водата,  металите и сплавите образуват защитни слоеве и показват съвсем различно поведение. В много случаи повърхностните ефекти доминират в първия период на работа, последвани от по-продължително въздействие на метала. Тестването и оценката на материалите е комплексна задача. ЕN 15664-1 описва процедурата за оценка на дългосрочното поведение на сплавите. В презентацията ще се покаже необходимостта от такива тестове и значението на индивидуалните тестове за отделните сплави.



Канада в Долна Саксония или за функцията на пингвините като корозионни инхибитори?

Едно ново заграждение за животни в зоопарка в Хановер демонстрира канадски природонаучен пейзаж, като дава подслон на полярни мечки, пингвини и тюлени в постигната изцяло канадска среда. Архитектите са използвали за целта кораб, като са отделили пингвините, тюлените и полярните мечки.

Отделенията на животните са изпълнени с изкуствена морска вода, в които корозията се оказва основния проблем. Първата повреда е появата на теч в тялото на кораба. Причината се оказва увреждане на покритието, комбинирано с липса на катодна защита, което довежда до високи нива на корозия. Мярката, което се предприема е добавянето на  система за катодна защита и подновяване на  покритието.

Помещенията на полярните мечки и пингвините са изградени с помощта на листови конструкции, които след две години експлоатация корозират до 2,5 мм и създават риск от водни течове. Корозионните стойности бяха в най-високите граници, които може да се очакват за такива материали и носители. Решението бе инсталиране на система за катодна защита и покриване на проблемната зона.

С направената допълнителна антикорозионна защита се постигна сегашната експлоатация на помещенията за повече от 30 години.

 

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: