Economic Chamber of Macedonia

2012-01-27 16:24:21

Чеймбърс, като представители и защитници на интересите на икономиката, са характерни за всички социални, икономически и политически системи. Както и в случая на много други институции и сдружения, различия и вариации в камера организация са резултат от производствени отношения в рамките на конкретната социална система. Но те винаги са били и са важен икономически фактор, според много анализатори, те идват веднага след най-представителни политически институции - парламента и правителството. Ето защо, почти преди един век, една от премиерите на Обединеното кралство заяви: "По-добре е да има камара като партньор при разработването на закони, а след това да го има за противник етапа на изпълнение".

 

Началото на организацията на камери на територията на датите на Македония от 14 юли 1922 г., когато на Търговско-промишлена палата със седалище в Скопие, е установен със закон, като професионална организация представителен орган защитава професионалните и икономическите интереси на своите членове.

 

Дружественото право от 1931 г. се трансформира камери в консултативни и спомагателни органи, на държавните органи, които едновременно пое някои публични юридически функции (издаване на разрешителни, сертификати, разрешения, арбитражен съд, назначаването на съдебни експерти, и т.н.).

 

Това законодателство Камарата подчинени на интересите на държавата и са допринесли за организация на камерата да загубят своята независимост.

 

С Хартата на Президиума на АСНОМ (антифашистко събрание за национално освобождение на Македония), от 18-ти февруари 1945 г. един на Търговско-промишлена палата е създадена с юрисдикция върху територията на Македония, а след това федерална единица.

 

Един от инициаторите за създаването на Камарата на търговията и индустрията на Македония е председател на Президиума на АСНОМ Metodija Андонов-Ченто, дългогодишен член на Управителния съвет на Камарата на предвоенната.

 

Това беше период, когато икономиката на Република Македония и организацията камера започва да се развива по-бързо. Това беше най-значимите и най-трудния период на икономически и камерна дейност, тя включва реконструкция на разрушените промишлени съоръжения, организация на промишленото производство и прилагане на селскостопанската политика.

 

Преди 1962 г., когато единната Стопанската камара на Македония е създадена със закон, са били няколко активни клон организирана камери, което има значителен принос за утвърждаване на камерна организация в Република Македония.

 

От самото си създаване, Камарата следва развитието на образователната система и се стреми да следва нуждите на икономиката. Когато държавата не е разбрала, възможност за задоволяване на нуждите на икономиката за организиране на професионално обучение на служители, Камарата с ресурси от страна на заинтересованите предприятия и съвместно с органите на образованието, основан на нови учебни заведения.

 

Състав, като форма на организация на икономиката на Република Македония, от нейната дейност и изпълнение на неговите функции, допринесоха изключително за развитието на македонската икономика, най-вече за професионално обучение на служителите, подобряване на качеството на продукцията и развитието и утвърждаването на икономическия потенциал на страната чрез реклама, промоция и представляват индивидуални специализирани организации, основана от Стопанската камара.

 

Особено значима роля Камарата е в периода на прехода, когато страната ни става независима, в организирането на дейности, насочени към ускоряване на реформите на икономическата система и изграждане на съответните институции, както и собствеността и структурна трансформация с цел да се повиши ефективността на икономиката и да се справят успешно с конкуренцията.

 

В обхвата на него са включени организирани дейности за насърчаване на външноикономическите отношения, професионално обучение за служителите в икономиката, насърчаване на качеството на продукцията, технически и технологично развитие чрез установяване на връзки с чуждестранни партньори и обмен на информация.

 

От декември 2004 г. със Закона за Стопанската камара на Македония, Камарата е бизнес и професионална асоциация, която се примирява, представлява и защитава интересите на своите членове.

В Камарата на доброволни бази са свързани юридически лица със седалище в Република Македония, които извършват икономически дейности и са регистрирани в Търговския регистър. В рамките на пленарната зала може да бъде свързано и други лица, които с дейността си допринасят за подобряване на функционирането на икономиката.

Стопанската камара на Македония от 1970 г. насам започна с предоставянето на Първа награда от май. През 1994 г. наградата се преименува като награда на Стопанската камара на Македония, предоставени по повод на Камарата на ден 18-ти февруари.

Камарата е член на Международната търговска камара със седалище в Париж, Eurochambres, със седалище в Брюксел, на Асоциацията на балканските палати и осъществява сътрудничество или е член на голям брой други регионални и международни икономически сдружения.

Стопанската камара на Македония въпроси различни документи за нуждите на всички фирми в страната (сертификат за произход, АТА карнети, препоръки, мнения) и потвърждава, факти и документи, с цел да се улесни движението на стоки, услуги и хора от бизнеса.

Камарата е инициатор, организатор на голям брой специализирани изложения и участието на македонската икономика на панаири, изложби, индивидуални презентации и презентации на международни панаири в областта на туризма и обмена в чужбина.

Стопанската камара на Македония е социален партньор за много въпроси, представляващи интерес за своите членове (трудовото законодателство, обмен на външната търговия, данъчната и митническата система, финансова система, професионално обучение и др.).

Стопанската камара на Македония отделя специално внимание на подобряването на качеството на продукцията и в обхвата на него за изпълнението на стандартите за качество от ISO 9000 серийни стандарти за опазване на околната среда, ISO 14000, хранителни продукти, стандартите за качество НАССР и други, като необходима предпоставка, за да позволява конкурентоспособността на македонските продукти на световните пазари.

В рамките на Стопанската камара на Македония, като самостоятелна форма на организация, от 1994 г. насам функции член на македонски Номериране асоциация GS1 Македония, че се работи по въвеждането, прилагането и развитието на международната система GS1 и на международните мулти-сектор стандарти, принципи, правила, които са значимите фактори в електронен работа и автоматична идентификация в различни сектори, полета и клонове, особено в производството и търговията, насочени към по-ефективна работа и увеличаване на износа.

GS1 Македония е член и официален представител на Република Македония в Международната асоциация на GS1, със седалище в Брюксел, единствено упълномощени да краста GS1 система в нашата страна и да разпределя идентификационните номера за баркодове на продукти и услуги.

Стопанската камара на Македония е референтен институция на бизнеса в страната ни с около 15,000 членове на доброволни основи, от които повечето са малки и средни предприятия. Членовете на Стопанската камара на Македония имат доминиращо участие в създаването на всички макроикономически показатели, на държавно ниво (БВП, за обмен на външната търговия, заетост, уреждане на задълженията към държавата и др.).

 

Адрес за кореспонденция:
Стопанската камара на Македония
св. Димитрие Chupovski, 13
Скопие 1000
За контакти: Станка Damjanovska
Тел: (02) 3244016
Факс: (02) 3244088
Е-мейл: stanka@mchamber.mk