Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

FEAD

2018-09-11 11:49:06


FEAD - Европейската федерация за управление на отпадъци и екологични услуги, представлява индустрията за управление на отпадъци и ресурси изцяло в европейски мащаб. Членовете на FEAD са национални асоциации за управление на отпадъците, обхващащи 19 държави-членки, Норвегия и Сърбия. Членовете на FEAD имат около 60% дял в пазара на битови отпадъци и обработват над 75% от промишлените и търговски отпадъци в Европа. Общият им годишен оборот е приблизително 75 милиарда евро.

FEAD представлява също така около 3000 компании с дейности във всички форми на управление на отпадъците. В тези компании работят над 320 000 души, които оперират в около 2 400 центрове за рециклиране и сортиране, 1100 площадки за компостиране, 260 инсталации за производство на енергия от отпадъци и 900 контролирани депа за отпадъци.

Посредством производство на ресурси, които после повторно могат да бъдат внедрени, членовете на FEAD правят възможен прехода към кръгова икономика.


За контакти:

http://www.fead.be/

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020" :

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: