Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии"Създадена през 2005 г. от представители на българския ИКТ бизнес, за да обедини  организациите от ИКТ индустрията в България. Във фондацията членуват 10 организации (ИКТ Асоциации и ИКТ клъстери), чиито членове са 280 малки и средни предприятия  от различни сегменти на ИКТ индустрията и 6 български университети.
ИКТ Клъстер е стратегическа клъстерна инициатива на българския ИКТ бизнес.

Мисията на организацията е да работи за повишаване на конкурентоспособността на българската ИКТ индустрия чрез подкрепа  на ИКТ МСП , насърчаване развитието на клъстери и създаването на нови възможности за бизнес чрез трансгранично, между отраслови и между клъстерно сътрудничество.

Дейностите на ИКТ Клъстер са свързани с постигането на следните цели:

1.     Насърчаване прилагането на клъстерния  подход  като средство за увеличаване на конкурентоспособността  на българските ИКТ МСП;
2.     Подкрепа на индустриалното развитие и развитие на индустриите от ново поколение  чрез използване на ИКТ решения в България и региона;
3.     Подкрепа на предприемачеството, създаване  на бизнес умения, подкрепа за създаването на национална система за рисково финансиране;
4.     Създаване на нови глобални бизнес възможности на МСП в различните региони, отрасли, държави и континенти;
5.     Увеличаване на трансфера на технологии, иновации в България;


За контакти:
http://www.ictcluster.bg/

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: