Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Георги Чавдаров

2017-01-16 09:31:57

Георги Чавдаров, енергиен експерт, Европейска инвестиционна банкаГеорги Чавдаров работи като енергиен експерт за Европейска инвестиционна банка през последните десет години. Оказва техническа помощ на новите държави-членки на Европейския Съюз при подготовката на проекти в областта на енергийната сигурност, енергийната ефективност и възобновяемата енергия за финансиране от европейските фондове. Завършил е Техническия университет в София, специалност Машинно инженерство.

Георги Чавдаров има опит в управлението на проекти с международно финансиране за енергийна ефективност, предотвратяване на влиянието на изменението на климата, възобновяема енергия, защита на околната среда, трансфер на технологии, прилагане на финансови инструменти в страни в преход, намаляване на замърсяването.

Работил е като ръководител на проекти, консултант и координатор по програми на Световната банка, Програмата за развитие на ООН, Американската агенция за международно развитие, правителствата на Холандия и Швейцария в България и останалите нови държави-членки на ЕС. От 2000 до 2003 Георги Чавдаров заема длъжността Заместник директор на Африканския офис на Международния институт за икономии на енергия в Йоханесбург, Южна Африка.

 

 


 

Съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове

Европейската кохезионна политика предвижда инвестиции в размер на 27 милиарда евро за енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни енергийни мрежи и изследвания и иновации за намаляване на въглеродните емисии (ЕФРР и КФ). Други европейски фондове, които подкрепят устойчивата енергия са: ЕСИФ, Механизъм за свързване на Европа и ЕФСИ. ДЖАСПЪРС предлага съдействие при подготовката и независимата оценка на проекти и изграждане на капацитет за по-бързото и ефективно усвояване на тези фондове.

Програма предвижда подкрепа за големи проекти (инвестиционна стойност над 50 милиона евро), инвестиционни програми и схеми, предоставяне на техническа помощ на националните институции, управляващите органи и вносителите на проекти. През програмния период 2014-2020 ДЖАСПЪРС разширява подкрепата си и за проекти с по-нисък инвестиционен праг. Проектите в областта на устойчивата енергия включват топлоснабдяване, възобновяема енергия, интелигентно развитие и енергийна ефективност.
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: