Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

German Recycling Technologies and Waste Management Partnership 

RETech е немско партньорство и съдейства на чуждестранни компании и организации, които се интересуват от съвременни технологии за управление на отпадъците, като осигурява достъп до германското ноу-хау. Retech свързва фирми, научни институти и неправителствени органи, които имат нужда от трансфер на знания. Мрежата има нестопанска цел и обхваща областите на научните изследвания, планиране, оборудване, логистика, операции и маркетинг на вторични суровини.

Управление на ресурсите е глобално предизвикателство. Водата, почвата и въздуха често са замърсени в резултат на изхвърлянето на отпадъци. Икономическото развитие е невъзможно без адекватно управление на отпадъците и ускоряване на рециклирането. Ето защо защитата на околната среда, здравето, климата, ресурсите и енергийната ефективност придобиват все по-голямо значение. Правилно третиране на отпадъци не е лукс, а необходимост поради екологични, икономически и социални причини.

Повече от 20 години рециклиращата индустрия в Германия си е поставила високи национални стандарти. Фирмите инвестират значителни средства в научноизследователска и развойна дейност за предоставяне на решения на многобройните проблеми.
 

  • Компаниите в сектора имат богато ноу-хау и притежават специализирани познания на всеки етап от управлението на отпадъците.
  • Те създават новите тенденции и предоставят богат спектър от решения.


За контакти:

Уебсайт:
http://www.retech-germany.net/

As contact you can add the following E-Mail Address: info@retech-germany.net

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: