Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Гръцка асоциация по биомаса 

Гръцка асоциация по биомасаHellaBiom е гръцка асоциация, която насърчава разработването и внедряването на решения за устойчивото използване на биомасата за производство на енергия и биогорива.Тя предоставя консултантски и образователни услуги. Асоциацията си сътрудничи активно с компании и организации, използва комуникационни канали: уеб сайт, социални медии, публикации и информационни кампании.  

http://hellabiom.gr 


 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: