Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

проф. д-р Гюнтер Шмит - президент на Международния съвет по корозията (ICC) и член на Борда на Световната организация по корозия (WCO)  Онлайн мониторинг на корозията в лаборатория и при реални условия с нов електрохимичен измервателен уред

Методът CoulCount се състои в използването на софтуер в нов самостоятелен ръчен измервателен начин с висок капацитет за съхранение на данни. Той представлява нов универсален, лесен за използване електрохимичен инструмент за онлайн измерване на корозията и мониторинг не само в лабораторията, но и директно на място. Методът CoulCount оценява електрохимичните шумови (ECN) сигнали с алгоритъм, напълно различен от традиционния ECN анализ. Методът CoulCount превежда електрохимичния токов шум, измерен между два метални електрода в корозивна среда, директно в нива на корозивност, които след калибриране могат директно да се свържат с коефициентите на корозия. Електродите са направени от материали, които в случая се изследват. И двата електрода могат да бъдат подобни или различни, в зависимост от корозионната система, която трябва да се изследва. Това прави метода CoulCount толкова уникален и заедно с ръчното измервателно устройство отваря огромно поле за измервания на корозия, тестване и мониторинг на корозията в реално време.

В презентацията се разглежда метода за оценка на корозивността на почвите в които се заравят стоманени тръбопроводи без катодна защита. Плътностите на шума се калибрират с коефициенти на корозия, получени от измервания на загубите на маса при четири различни нисколегирани стомани след излагане на въздействието им на дванадесет различни почви. Показано е, че корозионната ефективност на нисколегираните стомани в контакт с почвите може да бъде оценена в рамките на 10 до 20 минути. Измерванията на LPR дадоха значително по-малко надеждна информация за корозионната система стомана / почва. В комбинация с новоразработения ръчен инструмент с акумулаторна батерия, ECN измерванията чрез диагностика на шума от CoulCount метода сега могат лесно да се извършват на място. Разработена е експериментална настройка със специално устройство за вземане на проби от почвата, което позволява CoulCount измервания директно в тръбопроводна мрежа.

Този метод се препоръчва в наскоро разработения DVGW работен лист GW19 (DVGW = Германска научно-техническа асоциация за газ и вода). Работният лист е в основата на рехабилитационното планиране на газопреносните мрежи в Германия. Ефективното планиране се нуждае от статистически данни за повредите и съхранение отчетите за състоянието на целостта на мрежата, за да се идентифицират критичните й части. За тръбопроводи, които нямат катодна защита, важен критерий за критичните части е корозивността на почвата, в която са прокарани тръбопроводите. Работният формат GW19 на DVGW насърчава използването на метода CoulCount като евтин и бърз начин за оценка на корозивността на почвата и по този начин има възможност да се започне създаването на  поземлен регистър за корозивност на почвата.
 


Глобалната необходимост от разпространение на знанията, научните изследвания и разработки относно влошаване състоянието на материалите и контрол на корозията

Корозията има огромно икономическо и екологично въздействие върху почти всички аспекти на световната инфраструктура като се започне с магистралите, мостовете и сградите до нефт и газ, химическа обработка и системи за водоснабдяване и отпадни води. Освен че причинява сериозни щети и заплахи за обществената безопасност, корозията нарушава много дейности и изисква голям ремонт и подмяна на повредените елементи. Годишната загуба от корозията в световен мащаб се оценява на над 2,2 трлн. щатски долара, което означава 3 до 4% от брутния вътрешен продукт (БВП) на индустриализираните страни. А около 30% от тази сума, т.е. 660 милиарда щатски долара, биха могли да бъдат спестени само чрез прилагане на знанията в наши дни.

Високо специализирани експерти по корозия са подготвени за ефективно контролиране ефектите от корозията чрез използване на иновативни и доказани технологии, при наличие на подходящи ресурси. Въпреки това, много хора, вземащи решения в индустрията и правителството, не разбират последствията или степента на влияние на корозия и колко важно и критично е да я контролираме. Те също така не оценяват необходимостта от текуща научноизследователска и развойна дейност (НИРД), за да се намали допълнително въздействието на корозията върху хората, активите и околната среда.

За да се повиши осведомеността за корозия и антикорозионна защита по света и какви специалисти могат да се подготвят, за да я контролират, беше създадена Световната организация за корозия (СМО), неправителствена организация (НПО) в ООН в Ню Йорк. Със своите 35 асоциации и общества за корозия в световен мащаб, включително Международния съвет по корозия (МКК), ССО представлява повече от 300 000 учени, инженери и техници от цял свят. В стратегията си WCO създаде международно признат ден за корупция, 24 април.

С тази презентация се цели да се покаже необходимостта от образоване на обществеността относно значението на корозионния контрол, включително усилията в областта на научноизследователската и развойната дейност, в области като разработване и избор на материали, новаторски системи за защита на повърхността и мониторинг, основаващ се на условия, използващи сензори и дистанционни методи за събиране на данни. Необходими са и глобални стандарти, за да се гарантира съответствие с най-добрите практики и да се споделят знанията за ефективни методологии за борба с корозията в целия свят.

 
 

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: