ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ

Начало > Новини > • Пресинформация > ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ

Покажи Страниците
2017-02-14 07:25:35

"ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ"

Интервюта с фирмите изложители от Италианския Павилион, който се осъществява с подкрепата на Офиса в София на ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия  в чужбина


 Интервю с г-н Давиде Фурлан, ЛАДУРНЕР АМБИЕНТЕ

Върху кои силни страни на Вашата дейност искате да поставите акцент с участието си в изложение Save the Planet - нови продукти, нови технологии, услуги?


Ladurner  Ambiente желае  да  представи своята силна страна - Главен Контрактор при изпълнения на поръчки за инфраструктура  за третиране на отпадъци и пречистване на води.  Изключително важно за Ladurner  е последващата  дейността по управление на съоръжения за третиране на отпадъци.

Какви са Вашите очаквания от участието Ви на изложението? Какви експерти и български компании желаете да поканите за среща на Вашия щанд?

Ladurner  Ambiente е доставчик на технологии  и работи като партньор на добре структурирани местни компании,  в различните страни, в които фирмата ни има дейност.  По тази причина  желаем  да се срещнем по време на панаира, със строителни фирми и инженерингови компании, както и с ръководители на компании с дейност в управлението на отпадъците и пречистване на водите, за да се поставим основите на бъдещо сътрудничество.
Освен това Ladurner има интерес да се срещне с различни заинтересовани страни, работещи в управление на отпадъците, като например фирми за събиране на отпадъци,  технически представители на публичните органи, отговорни за управлението на отпадъците.
www.ladurner.it
 

 Интервю с г-н Марко Сартори, АПИЕСЕ

Върху кои силни страни на Вашата дейност искате да поставите акцент с участието си в изложение Save the Planet - нови продукти, нови технологии, услуги?


APIESSE представя система за компостиране или био-стабилизация,  за управление на органичната фракция на твърди битови отпадъци (ТБО) с технологията на "big bag", която служи като био-реактор. Това е гъвкав контейнер, с ниска цена, който бива  допълнително вентилиран, получавайки процес на ускорено разлагане, без необходимостта от скъпи фиксирани конструкции. И всичко това - в пълно съответствие с нормите за допустими емисии на миризми.

Какви са Вашите очаквания от участието Ви на изложението? Какви експерти и български компании желаете да поканите за среща на Вашия щанд?

Очакванията ни, естествено,  са да продадем нашето оборудване и технология. Затова се  обръщаме към фирми за събиране и управление на битови отпадъци, както и компании за управление на пречистване на отпадъчните води .
http://www.apiesse.it/  
Интервю с г-жа Галина Мирчева-Спада, ИДРОГРУП

Върху кои силни страни на Вашата дейност искате да поставите акцент с участието си в изложение Save the Planet - нови продукти, нови технологии, услуги?


Акцентът ще е върху иновативни технологии: комплексна технология за затворен цикъла на  третиране на биоразградимите отпадъци и пречистване на отпадните води чрез производство на възобновяема енергия (биогаз/биометан), електрическа и топлинна енергия, компост, СО2 и употребата им за производство на зеленчуци в хидропонни оранжерии.

Какви са Вашите очаквания от участието Ви на изложението? Какви експерти и български компании желаете да поканите за среща на Вашия щанд?

Желаем да установим контакти с фирми и институции, зантересовани  от нашите технологии, намиране на партньри за сътрудничество и възможности за реализиране на нашите инсталации.
Каним за щанда фирми от сектор животновъдство, от хранително-вкусовата промишленост (кланици, месопреработка, консервни фабрики), а също инвестиционни фондове, консултанти по европейски и инвестиционни проекти, и по проекти с национално финансиране; проектантски фирми; представители на общини и области с проблеми, свързани с преработката на отпадъците.
www.idro.net
Интервю с г-н Симоне Грамини, КАФ

Върху кои силни страни на Вашата дейност искате да поставите акцент с участието си в изложение Save the Planet - нови продукти, нови технологии, услуги?

Фирмата ни ще представи нова технология TYREBIRTH за термична обработка за рециклиране на автомобилни гуми, базирана на микровълнова пиролиза. Изобретението има вече 2 патента, депозирани в Европа, САЩ, Канада и Австралия. TYREBIRTH се базира на принципа на пиролизата, т.е. на разлагане на външните гуми посредством термична обработка. Това е специален микровълнов процес, една „зелена” система с много ползи за околната среда: произвежда енергия, част от която използвана за самия процес, избягва се изгарянето, намаляват се емисиите на парникови газове. С микровълновата пиролиза се постига 100% рециклиране на гумите.

Какви са Вашите очаквания от участието Ви на изложението? Какви експерти и български компании желаете да поканите за среща на Вашия щанд?

Ние бихме искали да поканим посетители от балканския регион и др.страни (Полша, Унгария, Румъния и др.), за да създадем една търговска мрежа.  Желанието ни е да създадем клон за събиране на излезли от употреба гуми и за тяхното екологично третиране. Желаем да установим контакти и с фирми, с дейност в областта на обезвреждането на отпадъци и производство на енергия.
http://www.gruppocaf.it
Интервю с инж. Андреа Елеутери, ЕКОИМПИАНТИ

Върху кои силни страни на Вашата дейност искате да поставите акцент с участието си в изложение Save the Planet - нови продукти, нови технологии, услуги?


Нашата компания предлага системни решения и услуги, насочени към опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите, с обезвреждане на отпадъците и с опазване на земята и почвата. Ecoimpianti развива активна дейност в областта на възобновяемите енергийни източници - фотоволтаична енергия, производството на енергия от биогаз както от сметищен, така и газ от анаеробни процеси. Компанията ни е сертифицирана в съответствие със стандарт ISO 9001: 2008 и екологичен стандарт ISO 14001: 2004.
Сред основните дейности бихме посочили  проектиране, изграждане и експлоатация на инсталации за третиране, оползотворяване и обезвреждане на твърди и течни отпадъци  от всякакъв вид.

Какви са Вашите очаквания от участието Ви на изложението? Какви експерти и български компании желаете да поканите за среща на Вашия щанд?

Ние сме заинтересовани да разширим дейността си в международен план и по-специално в района на Източна Европа. Имаме удоволствието да поканим на щанда и да се запознаем с български фирми,  работещи в сектора на управлението, третиране, рециклиране и обезвреждане на отпадъци, със специално внимание към енергийното им оползотворяване. Освен това бихме искали да отправи покана към организации и фирми, заинтересовани от разработването на иновативни технологии в третирането на отпадъците.

http://www.gesenu.it/media/ecoimpianti-srl.html

Интервю с инж. Енрико Ландзони, ИДРО ИТАЛИЯ

Върху кои силни страни на Вашата дейност искате да поставите акцент с участието си в изложение Save the Planet - нови продукти, нови технологии, услуги?


Считаме, че силната ни страна е способността ни да се справим с всички етапи на изпълнение на инсталациите за третиране на води и на отпадъци  – от цялостно проектиране до производството на оборудване, монтаж и сервиз.
Професионализмът на служителите ни и интереса ни към опазване на околната среда доведе компанията ни сред водещите в областта на третирането на води. С разрастването й се повиши и интереса на клиентите ни към глобалните проблеми на сектора,  като по този начин фирмата ни се насочи към по-всеобхватна политика за околната среда.

В областта на управлението на отпадъците анаеробно разлагане на селскостопански и хранителни отпадъци и на органичната фракция от битови отпадъци може да бъде важен ресурс за производството на енергия, която да се използва за подобряване на енергийната независимост на дадено промишлено или селскостопанско предприятие, за граждански цели или да бъде продадена. От гледна точна на икономическата ефективност има много предимства за предприятията от използването на техните отпадни продукти.

Какви са Вашите очаквания от участието Ви на изложението? Какви експерти и български компании желаете да поканите за среща на Вашия щанд?

Нашите инсталации за третиране на отпадъци се прилагат при всякакъв вид промишлени органични отпадъци :
-органичната фракция от разделно събрани ТБО
-утайки от аграрно-промишлени дейности и пречистване на промишлени отпадъчни води
-биологични отпадъци и от хранителната промишленост и производството на напитки:  млечни продукти (суроватка, масло и т.н.), консервната промишленост и преработката на плодове и зеленчуци, отпадъци от производство на плодови сокове,  меласа, пулпа, и т.н.   отпадъци, утайки и отпадни води от пивоварни и винарни,  от кланици , от супермаркети (непродадени продукти) и т.н.
Фирми  от тези области представляват потенциален интерес за нас – ние ще им  предложим решения за реализацията на третирането и оползотворяване на техните  отпадъчни материали, които могат да се превърнат в бизнес или начин за спестяване.

 www.hydroitalia.com
 

 


 

 

 

 

 

 

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 28, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2017:

Под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

 

Официални медийни партньори:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:


ВИП компании:


ViaExpo