Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интегриране на интелигентни технологии за енергиен мениджмънт и мониторинг на градско ниво


Енергийна Агенция Пловдив ще участва за поредна година в изложението Smart Cities.
По какви проекти работят и какво ще представят на щанда си, можете да се запознаете в интервюто с г-жа Лияна Аджарова.

Г-жо Аджарова, представете накратко Енергийна Агенция Пловдив.
Енергийна Агенция – Пловдив е първата енергийна агенция в България, създадена през 1999 г. по програма SAVE II на Европейската Комисия. Вече 20 години промотираме устойчивото енергийно развитие и интегрирането на възобновяеми енергийни източници на местно, регионално и национално ниво. Нашата експертиза е изградена въз основа на дългогодишното ни участие в над 60 национални и европейски проекта, което прави услугите и дейностите ни за България пионерски, иновативни и с висок стандарт.
Екипът на Енергийна Агенция – Пловдив прави енергийни и екологични анализи и извършва енергийно планиране, моделиране и прогнози за развитие. В подкрепа на местните власти разработваме програми за качество на атмосферния въздух, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, управление на отпадъците. Извършваме енергийни обследвания, проектиране за енергийно обновяване на сгради, въвеждане на ISO 50 001 за предприятия. За интелигентните градове създаваме системи за интелигентен енергиен мениджмънт и мониторинг и концепции за биорегиони. В рамките на двете ни независими акредитирани лаборатории правим измервания на емисии и имисии, свързани със замърсяването на въздуха, както и изпитваме твърди биогорива, компост и биоразградими отпадъци.

По какви проекти работите в момента?
В последните години фокусът ни е насочен към интелигентните градове и подкрепата за българските местни власти, които желаят да интегрират концепции за „интелигентен град“ в развитието си. По време на изложението ще представим най-новите си проекти и инициативи за интегриране на интелигентни технологии за енергиен мениджмънт и мониторинг на градско ниво. Разработваме концепции за създаване на енергийно позитивни градски зони, в които енергийното потребление е максимално оптимизирано и са въведени иновативни технологии за производство на енергия за собствени нужди. Работим усилено върху темата за качество на въздуха, където в международен консорциум разработваме специализиран сензор за отчитане на замърсяването на въздуха в помещения и които ще бъде приложен пилотно в няколко български училища.Какво ще представите на изложението?
Тази година по време на изложението Smart Cities ще бъде представена мобилна лаборатория за измерване параметри за качество на атмосферния въздух (КАВ) с независимо ВЕИ захранване. Мобилната лаборатория може да бъде позиционирана в различни точки за определяне параметрите на КАВ – фини прахови частици, азотни оксиди и метеорологични данни. Информация от нея могат да се използват за проверка на жалби и сигнали за превишаване на пределно допустимите концентрации и за моделиране на замърсяване при бедствия и аварии.
Мобилната лаборатория е част от модерен иновативен център за изследване, анализ, наблюдение, моделиране на КАВ, енергийно потребление и емисии парникови газове на местно ниво. Той е плод на сътрудничеството на Асоциацията на българските енергийни агенции и Енергийна агенция – Пловдив и единствен по рода си на Балканите използва най-съвременни информационни и комуникационни технологии и софтуерни продукти за цялостен анализ на КАВ. Създаден е в подкрепа на разработването и прилагането на интегрирани политики за намаляване на енергийното потребление и емисиите основни замърсители на атмосферата и парникови газове от национални и местни власти.

Кои са градовете в България с най-мръсен въздух? Какви са най-належащите мерки, които трябва да се вземат?
Често да се споменават около тридесет български града с влошено качество на въздуха, но на практика са много повече, защото измервания се правят в ограничен брой населени места, за ограничен период от време. Така мащабът на замърсяването не е напълно известен. Пределно ясно е, обаче, че основен замърсител е битовото отопление на дърва с висока влажност и нискокачествени въглища, изгаряни в стари печки и котли.
На първо място е нужно прецизно енергийно градско планиране, което да определи потенциала за преминаване от примитивното твърдо гориво към по-модерни и незамърсяващи алтернативи, с фокус върху внедряването на индивидуални, малки ВЕИ инсталации за собствено потребление. Трябва да се поставят стриктни стандарти за качеството на горивата и да се насърчи ускорено въвеждане на директивата за екодизайна. Добре е да се помисли за специфични схеми за подпомагане на енергийно бедни и уязвими домакинства.

Вие предлагате и термовизионно заснемане с дрон? Към кого е насочена тази услуга? Какво се постига с нея?
Инфрачервената термография е един от най-точните и бързи методи за откриване на проблеми и дефекти в конструкцията на сградите. Лесно се установява наличието на проблеми с уплътняването на прозорците, компрометиране на изолацията, неправилно изпълнение на съставните части в сглобяеми сгради, както и използване на по-нискокачествени материали.
За подобряване на услугите, в сферата на енергийните обследвания, екипът на Енергийна агенция – Пловдив използва дрон с термовизионна камера като заснема сградите от всеки един ъгъл, което дава възможност за откриване и визуализация на места с висока инфилтрация, топлинни мостове, пропуски в изолацията на ограждащите конструкции и други фактори, оказващи неблагоприятно влияние върху енергийната ефективност.
Услугата е насочена към обществени и частни сгради и инфраструктура. Заедно с доклада от заснемането предлагаме и консултации за анализ на резултатите и препоръки за отстраняване на пропуските.

Разкажете накратко за лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост.
И тази година ще представим услугите и консултациите на своята специализирана Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост. Тя е оборудвана с нова съвременна високочувствителна аналитична апаратура за извършване на аналитична, изследователска и експертна дейност. Лабораторията е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. През месец март 2017 г. лабораторията беше официално призната и включена в списъка на организациите за изпитване на European Pellet Council, като участва в процеса на ENPlus сертифициране на пелети. Също така от януари 2019 г. лабораторията е включена и в списъка на организациите за изпитване на европейската серификационна схема за чипс GoodChips. Това е едно добро постижение за България, за пелетопроизводителите и признание за високото качество на услугите, които предлага лабораторията.
Лабораторията е акредитирана за извършване на изпитване на: твърди биогорива (дървесни и недървесни пелети, дървесен чипс, дървесни и недървесни брикети, дърва за огрев, отпадна дървесна биомаса, селскостопанска отпадна биомаса като суровина за производство на биогорива), приспособления, подпалки за барбекю, дървени въглища и брикети от дървени въглища за барбекю, компост, обработени биоопадъци (ферментационен продукт, органичен почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ), утайки, почви и отпадъци.

Какви посетители искате да поканите на щанда си?
По време на изложението бихме желали да се срещнем с организации, занимаващи се с развойна дейност в областта на интелигентните градове, които създават интелигентни решения, свързани с енергията, околната среда и оползотворяването на местни ресурси. Надяваме се да привлечем и амбициозни български градове, които са мотивирани да се развиват като интелигентни градове и са готови да демонстрират иновативни технологии и подходи за устойчиво енергийно развитие.
Ще се радваме и на вниманието на по-широката общественост, за която можем да предложим интригуващи материали в областта на енергийното потребление и производство и влиянието на нашето енергийно поведение върху околната среда и климата.

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: