Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интервю с Димитър Христов, изпълнителен директор на Клъстер София град на знанието (КСГЗ) относно актуални проекти и дейност на Клъстера, както и за предстоящото участие в SEE Smart Cities’19
Кратка визитка


Димитър Христов е специалист по стратегическо и бизнес планиране, маркетинг, корпоративни финанси, организация и преструктуриране на бизнеса. Управляващ партньор е на консултантска практика ХИРОН - Мениджмънт Консултинг с над 25 години опит в оценката и развитието на бизнеса. Специализирал е икономика, управленско консултиране, инвестиционни фондове и развитие на малки и средни предприятия в Полша, България, САЩ и Япония. Работил е като консултант по проекти, финансирани от ЕБВР, Световната банка, фондовете на Европейския съюз и Оперативните програми на РБ. Взел е участия като ръководител и член на екипи в оценката на капитала на над 120 държавни, общински и частни предприятия. В периода 2001 - 2010 г. е член на Надзорен съвет на Агенцията за приватизация. През последните няколко години е участвал в подготовката на над 40 проекта за финансиране на българския бизнес по оперативните програми за модернизация, иновации и развитие на човешките ресурси. Автор е на редица методики за анализи, оценки и управление на МСП, за развитие на организациите, на предприемачеството и на индустриалните клъстери. Участвал е в реализацията на множество международни проекти за развитие на бизнеса и предприемачеството. Бил консултант по методиката за управление на иновациите IMP³rove. През 2014-2016 г. е член на Националния иновационен съвет към Министерството на икономиката. Заедно със свои колеги създава Академия по иновационен мениджмънт, която е акредитирана от Глобалният институт по иновационен мениджмънт в Бостън и към която понастоящем работи като ментор.

1) Г-н Христов, „София град на знанието“ ще участва за първи път в 7-то изложение и конференция за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“. Моля представете ни организацията и накратко нейните основни цели и приоритети?

София град на знанието е иновационен клъстер, състоящ се от 43 юридически лица, с общо над 1 400 души работещи / служители и над 100 млн. лева продажби. В сдружението има 31 малки и средни предприятия, 2 големи фирми, 4 университета, 4 НПО и 2 института на БАН. Ядрото на клъстера е мрежа от взаимосвързани фирми - производители и доставчици на ИТ продукти и услуги (ИТ инфраструктура, софтуерни решения, бази данни, информационни системи и др.) и бизнес услуги (бизнес управление, информационни услуги, издателска дейност, радио, телевизия , печатни публикации, творчески дейности, организиране на събития и др.). Друга група са организациите с нестопанска цел, които работят в областта на трансформиране на информацията в знания и иновации и два международно признати научни институти от БАН. В сдружението са се включили и две организации на знанието от Виена и Амстердам - градове отличници в много отношения, особено в използването на нови информационни технологии за умно управление на града.

Най-общо бих казал, че София град на знанието е сдружение с идеална цел, но в същото време е и бизнес инициатива, която се състои от три самостоятелни, но и взаимно свързани компонента:

На първо място, това иновативна концепция за съвместни действия на бизнеса, Столичната община, публичните институции и научните и образователни организации за превръщане на столицата в интелигентен град. Концепцията предвижда създаване на условия за по-ефективно управление и използване на вече натрупаните знания, ноу-хау и научна инфраструктура в града, както и стимулиране създаването и използването на нови такива, прилагайки най-новите ИКТ и подобрявайки по този начин условията за живеене, учене, работа и гостуване в града.

На второ място, това е инструмент за реализиране на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС ) на град София и новаторска платформа за подпомагане процеса на разработване на обща визия за икономическо и градско развитие на града. Както знаете, градът ни е разработил такава стратегия и е време градската управа да разполага с план за действие по тази стратегия както и с механизъм за нейната актуализация. Бидейки бизнес инициатива София град на знанието може да предложи на градската управа план за действие за умно урбанистично развитие на града интегрирано с процеса на дигитална трансформация.

На трето, но не по значение място, София град на знанието е клъстерна организация, обединение на университети, организации за научноизследователска и развойна дейност и интензивни на знания предприятия за генериране и реализиране на проекти подкрепящи процеса на трансформация на града. В ядрото на клъстера е група от свързани предприятия, работещи по веригата на добавената стойност в процеса на производство на информация и знания (на входа, на изхода и в самия процес). Обикновено това са производители и доставчици на продукти и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии , бизнес услугите, креативните и рекреативните индустрии, радиото, филмопроизводството, телевизията, образованието, културата , другите творчески дейности и т.н. Вярваме, че с нарастване на броя на подходящите членове клъстерът постепенно ще достигне критична маса от активни агенти на промяната, които ще могат да оказват пряко положително въздействие върху процеса на трансформация на столицата в град на знанието.

На фона на тази дефиниция основен приоритет в работата ни е създаването на иновативна екосистема, генерираща сама по себе си предпоставки за умно управление на града, базирано на най-новите технологии и иновативни бизнес модели. Смятаме и разчитаме, че бизнесът може и трябва да играе водеща роля за създаването на пазар за умни технологии в отговор на новите градски потребности. Нашата краткосрочна цел е да изградим силен и устойчив организационен капацитет на клъстерната организация, на базата на който да се генерират нови бизнес възможности, полза от които в крайна сметка ще има самия град.

2) Клъстерът участва в разработването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София – разкажете за ключовите моменти и бъдещи приложения?

София беше първият град в България, който изготви такава стратегия, но към момента на нейното приемане от СОС клъстерът още не беше създаден. Ние сме свързани с тази стратегия, защото в екипа по нейната подготовка участваха представители на учредителите на клъстера, които са и членове на управителните му органи. В документа, който можете да намерите на сайта на общината пише, че „ИСИС на София цели да повиши степента на интелигентна специализацията на столицата чрез утвърждаването на София като Интелигентен град, който изгражда среда с високо качество на живот за гражданите и добро управление, което подпомага корпоративния сектор чрез стимулиране създаването на по-добри условия за синергия и партньорство в иновационната екосистема и чрез ефективно използване на ИКТ”.

Хубави и ясни намерения и визия, но за да започне да се реализира една подобна стратегия градската управа трябва да създаде и приеме няколко оперативни инструменти, като например краткосрочен план и бюджет за действие, административно-организационен капацитет, координационно звено и няколко важни вътрешни документи свързани с правомощията, координацията и публично-частното партньорство. Ние сме готови да съдействаме за това и сме го декларирали многократно пред Кмета на град София. Всъщност в момента има и редица други инициативи на ниво град, които наблюдаваме и в които се включваме доколкото можем, като например Зелена София, Визия за София и няколкото международни проекти, в които участват общински структури. Съгласуваме действията си и партнираме с Агенция за развитие на София и Столична агенция за инвестиции.

За да се постигнат стратегическите цели за умно управление на града на базата на най-новите ИТК в момента клъстерът извършва проучване на състоянието на пазара на смарт сити технологиите в София и на неговите тенденции до 2025 г. Даваме си сметка, че това е специфичен нововъзникващ пазар за производство, доставка, въвеждане и използване на „смарт сити продукти, процеси или услуги“, които се интегрират в управлението на активите и инфраструктурата на града. Проучването би трябвало да осигури на Общината и на останалите „заинтересовани страни“ и партньори информация за пазарните потребности от смарт инфраструктура на града, включваща следните области: смарт транспорт, смарт ВИК, смарт строителство, смарт енергия, смарт сигурност, смарт образование, смарт здравеопазване, и смарт управление. Тази информация може да послужи в процеса на интегрирано планиране на София - интелигентния град, следвайки указанията на работната група към European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP- SCC). Тези указания вече бяха тествани, в т.ч. и с участие на представители на Общината на 26.11.2018 г. по време на организираната от нас в София Тех Парк международна конференция Knowledge & Smart Cities.

Подготвяме и стратегическа рамка с план за действие за превръщане на София в интелигентен град (Sofia Smart City) - разработка с препоръки за актуализация на съществуващата ИСИС на град София и за създаване на пътна карта и модел за интегриран план за изграждането на Sofia Smart City.

3) КСГЗ работи по създаването на онлайн платформа Sofia Smart City Marketplace – моля, представете същността й и с какво тя ще подпомогне процесите по навлизане на смарт технологиите в столицата?

До 2020 г. се смята, че броят на свързаните устройства (обикновено наричан интернет на нещата) ще надхвърли 50 милиарда. В градската среда тези нови технологии превръщат градския живот и помагат за създаването на по-устойчиво развитие. Непрекъснато се появяват нови технологии, които могат да бъдат успешно използвани в публичния сектор. Скоростта на появата е достатъчно голяма и представлява сериозно предизвикателство за това как най-новите постижения да достигат бързо до служителите, които ще отговарят за създаването на интелигентни градове.

София няма да бъде изключение и свързаната икономика ще настъпва с ускорени темпове независимо от нашите желания. Ето защо предприехме инициатива за разработване на платформа Sofia Smart City Marketplace, в която ще се събират, валидират и представят стотици технологии, приложения, продукти и системи, приложими в управлението на процесите и основните активи на града. Градът постепенно ще се превърне в „модел“ и „цифрова платформа“, следвайки добрите примери на градове като Дъблин и Барселона. Ще предоставим на специализираните звена и специалисти от общината и общинските фирми отворен достъп до създаваната база данни, така че те да бъдат добре информирани и улеснени в търсенето на „смарт сити решения“. Смятаме, че това ще опрости и направи по-ефективно намирането, валидирането и прилагането на най-новите технологии, и ще поощри процеса на избор и въвеждане на интелигентни решения за развитието на града в такива области като екология, киберсигурност, енергийна ефективност, градска мобилност, електронно правителство и пр..

Платформата е почти готова и ще бъде представена на предстоящото седмо издание на SEE Smart Cities 2019.

4) Клъстер София град на знанието ще участва в предстоящото седмо издание на SEE Smart Cities 2019 в неговата конферентна и изложбена част. Какви ще са акцентите на участието?

Предстоящото изложение е важно за нас, защото смятаме да представим концепцията и бранда София – град на знанието чрез постиженията на нашите членове и партньори. Целта ни е на този сериозен и мащабен форум, който популяризира модерните технологии и работещите практики за превръщане на градовете в по-екологични и енергийно-ефективни системи, да се фокусираме доколкото е възможно върху напредъка на водещи фирми от град София в използването на смарт технологии, на Софийските научни институти в прилагането на приложна наука за решаване на проблемите на града и на образователните организации в привличането на таланти за града чрез интелигентни и иновативни образователни продукти.

Възнамеряваме както конференцията така и изложбената площ да бъдат разделени / фокусирани в три условни тематични панели (времеви и пространствени):
- Смарт технологии за града - в този панел (секция) фирмите, членове на клъстера ще представят свои продукти и системи, които са вече валидирани в градска среда;
- Научни постижения за интелигентно управление на града - тук научните институти ще демонстрират продукти и системи, които са намерили или могат да намерят приложение в подобряване на градските процеси и решаване на градските проблеми и предизвикателства;
- Привличане на таланти чрез образование – тук образователните организации ще представят своите най-нови образователни продукти и проекти за привличане и задържане на таланти, необходими за развитие на един град на знанието.

Това са най-общо акцентите на нашето участие, а това са на практика и основните елементи на всеки град на знанието.

Конференцията, която ще се проведе на 17 април 2019 г. по време и паралелно на изложението ще бъде по някакъв начин продължение на конференцията от 26 ноември, но ще бъде по-практически насочена. На нея основните изложители ще имат възможността да запознаят аудиторията в по-големи детайли с представените на изложението проекти, продукти и технологии както и да дискутират избрани и важни от потребителска гледна точка въпроси. Както и предишната конференция и тази ще бъде с международно участие като и този път акцентът ще бъде върху Западните Балкани и Югоизточна Европа и Турция. Има на какво да се учим взаимно с тези страни от региона, с които имаме както доста сходни проблеми така и различни добри практики.

В заключение следва да посоча, че една съществена част от описаните по-горе цели и инициативи, в това число и участието на клъстера в изложението осъществяваме благодарение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и по-конкретно по програмната процедура „Развитие на клъстери в България“. От ноември 2017 г. до април 2019 г. по тази програма реализираме проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.009-0018-C01 и се надяваме той да приключи успешно.
 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: