Почистване и Хигиена
Машини и Препарати
 Почистване и Хигиена<br/>Машини и Препарати

Интервю с инж. Коста Чотов

Интервю с инж. Коста Чотов
Председател на УС на Българската асоциация на пест контрол операторите – БАПКО

Бихте ли ни запознали с Българската асоциация на пест контрол операторите, както и в какво се съсредоточава дейността на членовете Ви?


БАПКО е сдружение на специалисти от всички нива в сферата на пест контрол индустрията-производители и вносители на биоциди, фирми оператори на услуги  за борба с вредителите, научни работници, както и няколко фирми извън България. Асоциацията ни е създадена с няколко цели като сред най-важните са непрекъснатото издигане на професионализма на членовете ни, въвеждане на добри практики от европейският и световен опит, представяне на новостите в сектора, участие в съставянето на нормативни документи касаещи дейността ни, борба с порочните практики като злоупотреба с доверието на клиента, нелоялната конкуренция и др.

Моля, представете ни накратко основните ползватели на услугите Ви, както и какво би могло да се усъвършенства в комуникацията Ви с тях?

Ползвателите на услугите ни са всички видове обекти независимо от тяхното предназначение т.е. няма част от икономиката, която да не се нуждае от безопасно ниво на санитарен риск за работещите в нея хора. Освен със стопански организации и частни домове работим и с общинските администрации в селищните системи. Друг е въпросът, че има какво още много да се желае за постигане на безопасни нива на заселеност с вредни насекоми и гризачи, както и осигуряване на комфорт на гражданите в населените места и предприятията.

Сред проблемите в сектора са хроничният недостиг на финансови средства, липсата на адекватна нормативна уредба като ясно разписани правила за контрол на ефективността, класификатор на видовете обекти и референтни норми за безопасна степен на заселеност в тях.

Разкажете ни, моля Ви, малко повече за развитието на технологиите и препаратите в бранша. Прилагат ли се те в страната ни?

27 години съм в този бизнес и смело мога да твърдя, че вече излязохме от „каменната ера“.
С отварянето на България към Европа и света след 1989 в страната започнаха да навлизат нови препарати, техники и правила за работа. Днес пазара на тези услуги няма нищо общо с времето преди промените. Клиентите на услугите ни започват да стават все по-взискателни към качеството на услугите, за които плащат и техните одитори спомагат за повишаване на изискванията към работата ни. За съжаление все още има порочни практики и някои фирми се възползват от неинформираността на клиентите си, занижават качеството си на работа, използват неразрешени препарати и предлагат нереално ниски цени за услугите си. Тази практика е особено видима на търговете за борба с комари, кърлежи и гризачи в общините – стигало се е дотам да се предлагат нулеви цени за някои услуги, само и само да се получат печеливши позиции в договорите.

Към БАПКО е създадена Пест Контрол Академия – какви са целите й и какво предстои като обучения/семинари в календара й?

Смятаме, че най-сигурният начин за противодействие е ограмотяването на клиентите ни от всички области на икономиката и най-вече на служителите от общинските администрации, за да могат да формулират правилно своите изисквания към доставчиците за тези услуги, а именно как да измерват свършената от тях работа и при непостигнати цели, заложени в договорите, да отказват приемането на работата и съответно заплащането. Именно затова сме създали своята Пест контрол академия и сме поканили в нея да преподават най-изтъкнатите ни академични и практически специалисти. В нея освен своите членове каним за обучение и представители на възложителите на тези услуги като предприятия от хранително-вкусовата промишленост, хотелиери, одитори на системи по качество, еколози от общинските администрации и др. Идеята ни е ,че колкото грамотността на всички хора имащи общо с управлението на санитарният риск е по-голяма, то толкова по-големи ще са изискванията към изпълнителите, а оттам и възможностите за измами и порочни практики ще са по-малки. За предстоящи обучителни семинари или курсове можете да посетите страницата на сдружението www.bapko.org
 

 

 

 

 

Още от секцията " Почистване и Хигиена
Машини и Препарати" :

Медиен спонсор: