Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Камарата на строителите в България (КСБ)
КСБ е професионално сдружение и официален представител на строителите в България. Членове на Камарата са 1689 юридически лица, 16 учебни заведения и 7 сдружения с нестопанска цел. Членуването в Камарата се осъществява чрез 27 областни представителства в страната.

Сред основните цели на Камарата са:  • Идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство; • Подобряване на управлението на строителната дейност и повишаване на отговорността на строителя за качеството на изпълнение на строежите и др.

Камарата създава и поддържа Централен професионален регистър на строителя; участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им; дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за строителството; подпомага разработването на браншови стандарти; участва в тристранното сътрудничество на браншово и национално ниво; поддържа контакти и провежда консултации с компетентните държавни, областни и общински органи и свързаните със строителната дейност организации в интерес на своите членове; и др.

За осъществяване на дейността си Камарата работи активно с представителите на законодателната и изпълнителната власт, с търговските представителства на дипломатическите мисии, със сродни неправителствени сдружения у нас и в чужбина.
http://www.ksb.bg/

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: