Камарата на строителите в България (КСБ)

2012-01-27 17:06:38

Камарата на строителите в България (КСБ)  е юридическо лице, създадено на основание на Закона за камарата на строителите (ДВ., бр.108/ 29.12.2006 г.). КСБ е  независимо, доброволно, професионално  сдружение и е официален представител на строителите в България. Обхваща над 2036 членове в 27 областни представителства в страната.

Основните цели на Камарата са:

 •     идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;
 •     подобряване на управлението на строителната дейност и повишаване на отговорността на строителя за качеството на изпълнение на строежите;
 •     защита на интересите на потребителите на строителни услуги;
 •     издигане на авторитета и повишаване на  квалификацията на членовете си.


КСБ осъществява следните основни дейности:

 •     създава и поддържа Централен професионален регистър на строителя, в който подлежат на вписване българските и чуждестранните физически и юридически лица;
 •     участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им;
 •     дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за строителството;
 •     подпомага разработването на браншови стандарти за здравословни и безопасни условия на труд;
 •     разработва Kодекс на професионалната  етика;
 •     участва в тристранното  сътрудничество на браншово и национално ниво и е страна по отрасловия  колективeн трудов договор;
 •     поддържа контакти и провежда консултации с компетентните държавни, областни и общински органи и свързаните със строителната  дейност  организации в интерес на своите членове;
 •     атестира български строителни фирми за работа във Федерална Република Германия;
 •     организира информационна база данни, издава Информационен бюлетин и специализирана литература;
 •     участва в разработването и реализацията на регионални, национални и международни проекти, оперативни програми на ЕС, европейски социален фонд и др.;
 •     съдейства за облекчаване на условията и реда за получаване на банкови гаранции и кредити от членовете си за участието им в търгове;
 •     провежда годишна класация за най-добра производствена практика на строителните фирми – „ТОП 50+”.


За осъществяване на дейността си Камарата работи активно с представителите  на законодателната и изпълнителната  власт, с търговските представителства на дипломатическите мисии, със сродни неправителствени сдружения у нас и в чужбина.

Камарата е член на FIEC (Европейската федерация на строителната индустрия), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП).