Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014

Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 

Нашето бъдеще зависи от прилагането на устойчиви практики във всички области на живота, които ще осигурят интелигентни решения за настоящите екологични, икономически и социални предизвикателства, пред които сме изправени.

Обемът на отпадъците, изхвърляни от хората, се увеличава бързо и тяхното общо количество в световен мащаб ще се утрои до 2100 г., ако не се предприемат решителни действия, предупреждава бившият специалист към Световната банка в областта на градското благоустройство  Dan Hoornweg, като мнението му се подкрепя от още двама негови колеги.

‘Save the Planet’  е водещо събитие в Югоизточна Европа, което ще подчертае ключовата роля на иновативните технологии за екологосъобразно третиране на отпадъците и ще насърчи чуждестранните инвестиции в местните икономики, представяйки нови проекти, политики и практики.

Сред фирмите, заявили участие в  ‘Save the Planet’, са VECOPLAN, EREMA, Братя Пашев, Composting  Queen, Екорек България, Weiss, HTW Formen und Fertigungstechnik, Аnis Trend, БалБок Инженеринг, Herbold Meckesheim и др.

До 7-ми февруари са валидни преференциалните цени за участие в паралелната конференция.  В програмата ще се включат лектори от ЕК, Българската стопанска камара, Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+), Европейската мрежа на професионалистите в областта на  околната среда (ENEP), Съвет за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT) и др. Те ще запознаят делегатите с темите:

- Важни промени  в законодателството на ЕС
- Укрепване на партньорствата между публичния и частния сектори: постигане на максимални възможности чрез Политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г.
- Стратегии за намаляване на отпадъците и рециклиране
- Йерархията на отпадъци и тяхното управление
- Енергия от отпадъци - глобални и локални перспективи, нови технологии

В този брой на нашия електронен бюлетин сме включили:

- Интервю с г-н Йозеф Хайзенбергер, главен изпълнителен директор и собственик на групата Кomptech и г-н Евалд Конрад, старши ASM експерт
- Презентации на Балбок Инженеринг, изложител на ‘Save the Planet’ и на нашите партньори: Европейската мрежа от професионалисти в областта на околната среда ENEP (Белгия), Recycling International (Холандия) и ZIP Magazin (Унгария).


Приятно четене от екипа на Виа Експо

 

T  +359 32 512 900   Е tanya@viaexpo.com www.viaexpo.com

 


 
 

Интервю

Това е първо участие на Komptech в ‘Save the Planet‘.  Моля, представете Вашата компания и какви продукти ще покажете по време на изложението?

Komptech е водещ международен доставчик на технологии за машини и системи за механично и механично-биологично третиране на твърди отпадъци и за обработване на биомасата в качеството й на възобновяем източник на енергия. Нашите продукти ни помагат да направим света „по-зелен“. Бихме искали да представим на изложбата пълната ни гама от технологии за раздробяване, компостиране и сепариране.

Кои са Вашите потенциални клиенти, които бихте искали да  срещнете на щанда Ви?

Наши потенциални клиенти са фирмите, които събират и третират отпадъците. Това са частни фирми, продуктите ни са особено подходящи и за общините.


Разкажете ни за програмата си green efficiency®.

След две години на интензивна работа по разработване приносът на Komptech за по-добра околна среда, е неоспорим.

green efficiency®  е иновативна програма, която дава възможност на нашите „зелени машини“ да работят с по-висока производителност и с по-ниска консумация на електроенергия. Естествено, те ​​също използват най-новите технологии за отработени газове, за да намалят отделяното количество CO2 и по този начин да допринесат за опазване на околната среда. Звучи парадоксално? Може би. Но понякога в живота просто трябва да настроите ума си към нещо и да го направите. Отдадени изцяло на професията си, нашите техници са изправени всеки ден пред предизвикателството да усъвършенстват машините ни и да ги правят все по-ефективни и по този начин и все по-продуктивни. Целта ни е всяка машина, която носи логото green efficiency®, да е  наистина ефективна. Естествено, това носи на потребителите по-ниски оперативни разходи, като в същото време помага и за опазване на околната среда.

green efficiency® не е знак само за изключителната икономия, качество и производителност, но също така е израз и на фирмената ни култура.


Тя не свършва, когато ние напускаме офиса, но е лична грижа на всеки един от нашите служители. Ние искаме да живеем с усещането, че  green efficiency® е житейска нагласа, която ще става все по-силна и по-силна.


Какви са конкретните ползи от green efficiency® в цифри?

По-ниската консумация на енергия и икономиите не означават и по-ниска производителност. Точно обратното, когато технологичните иновации водят до скокове в ефективността, са възможни едновременно и по-ниска консумация, и по-висока производителност. Например, шредерът Crambo direct, с новоразработената си механична скоростна кутия, използва до 35 % по-малко гориво от дизеловите хидравлични машини, но с него може да се обработи по-голямо количество материал. Това означава, че за 5000 работни часа той използва 90 000 литра по-малко гориво и намалява разходите с повече от 100 000 евро, като в същото време отделя 250 000 килограма CO2 по-малко. Тези цифри са достатъчно показателни и за „зеления“ ефект, и за ефективността.


 


 БалБок предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - професионални консултации, управление на проекти, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни пестициди, лабораторни химикали и др.), доставка на опаковки и съоръжения.

Фирмата успешно прилага в София за трета поредна година и Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която се радва на голям интерес от страна на столичани. Общото количество събрани опасни отпадъци от стартирането на Системата до настоящия момент надмина 2 700 кг.

По Системата се събират основни групи опасни битови отпадъци като: живак и живаксъдържащи уреди (като термометри, живачни прекъсвачи и др.), лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали (в това число препарати за борба с вредители, продукти от битовата и строителна химия), замърсени опаковки, лекарствени продукти с изтекъл срок на годност и други отпадъци, чийто състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда.

Дружеството третира отпадъци, образувани от различни производствени дейности и гарантира спазване на най-високите стандарти за опазване на околната среда.
 Представяне на партньорите на ‘Save the Planet’


 

Един от акцентите в конференцията ‘Save the Planet’ e Европейският ден за управление на отпадъците, организиран в сътрудничество с ACR + и ENEP. Сред лекторите ще бъдат експерти от двете организации, които ще представят най-важните актуализации и ще направят преглед на бъдещите пазарни възможности


ENEP е Европейската мрежа от професионалисти в областта на околната среда (по-рано известна като EFAEP - Европейска федерация на асоциациите на професионалисти в областта на околната среда). Тя представлява 22 европейски природозащитни организации и над 45 000 отделни специалисти.

ENEP се стреми да влияе и осъществява проекти от програмата за околната среда в цяла Европа. Тя прави това, придържайки се към обективната наука, а не към някое политическо лоби. Когато е възможно, тя също така ще използва своето влияние извън европейските граници, т. е. в рамките на по-широк - глобален мащаб.

ENEP вярва, че професионализмът по отношение на околната среда е една от основните предпоставки за постигане на устойчивост, така че организацията е създала платформа, която подпомага изграждането на професионална общност, насърчава обмена на знания и трансграничната интеграция и е в състояние да влияе положително върху прилагането на устойчив подход в политиката, науката и образованието.

 

 


 Списанието Recycling International е платформа на индустриите в сферата на рециклирането в световен мащаб. То излиза всеки месец и включва задълбочени статии с последните новини от областтта на технологии за рециклиране и новости в пазарите на отпадъци до репортажи за физически лица и големи компании. През последните 15 години, Recycling International редовно достига до десетки хиляди професионалисти, работещи в индустриите за рециклиране.
 


 


 

ZIP Magazin (което, преведено от унгарски, означава списание за зелената индустрия) е единственото професионално издание в Унгария, специализирано в отразяването на управлението на отпадъците, опазването на околната среда и възобновяемите енергийни източници. Продължавайки традицията на своя предшественик - професионалното списание "Hulladéksors", ZIP Magazin е посветено на всички участници в зелената индустрия - предприемачи, производствени и обслужващи фирми, правителството, централните правителствени и държавни органи, държавни корпорации, както и граждани, интересуващи се от тези теми. Списанието играе ролята на комуникационен канал между всички заинтересованите страни в сферата на зелените технологии.
 

ZIP Magazin се чете както от хората, взимащи решения, така и от професионалната общност. Понастоящем списанието е месечно, с тираж от 2000 издания.

ZIP Magazin осигурява актуална информация, която обхваща не само тенденциите в сектора, но и неговата среда и регулиране, а също и най-новите технологии. Списанието представя фирмени профили и регулярни пазарни анализи, както на унгарския, така и на световните пазари.

Новини от ZIP Magazine - Тенденции в Унгария

3 млн. тона твърди битови отпадъци са генерирани в общините в Унгария миналата година в сравнение с 3,8 млн. през 2008 г., което отчасти се дължи на ефекта от кризата. В резултат на това, делът на твърдите битови отпадъци и отпадъците от опаковки на глава от населението в Унгария, е по-нисък отколкото в западните държави-членки на Европейския съюз. Това показва сериозно изоставане по отношение на стандарта на живот.

И все пак компаниите оцеляват, въпреки че оборотът им е паднал през 2009 г. в сравнение с 2008 г. Но до 2011 г. той е превишил нивото от периода преди кризата и една от вероятните причини за това е, че размерът на пазара е определен и вече се налага тенденция към рециклиране, вместо към депониране.

Според прогнозите оборотът на сектора се увеличава и тази тенденция ще се запази. Причината е, че с растежа на промишленото производство и на икономиката като цяло, търсенето на рециклирани отпадъчни материали ще се увеличава. Също така, има задължение в рамките на Европейския съюз да се повиши степента на рециклиране. Това може да доведе до увеличаване на оборота, макар и в много малка степен. (Повече подробности ще можете да прочетете в следващото издание на ZIP Magazine www.zipmagazin.hu) през януари 2014 година.

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: