Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Мадлена Владимирова

2017-01-20 18:51:56

Мадлена Владимирова, Координатор на проекта CESME, Асоциация на еколозите от общините
 Образование:

  • Университетска степен по Бизнес администрация, Университет за национално и световно стопанство, София, България;
  • Следдипломна квалификация Магистър по европейски изследвания, Europa-Kolleg, Хамбург, Хамбургски университет, Германия - интердисциплинарно проучване по икономика, европейско право и европейски политики.


Работен опит:

  • Консултант на тема програми за финансиране от ЕС, изготвяне на предложения за проекти за безвъзмездно финансиране от ЕК и други международни донори, изпълнител на услуги за външна помощ в ЕС;
  • Консултант и Мениджър бизнес развитие на проекти в областта на недвижимите имоти, селски и земеделски проекти, свързани с преки чуждестранни инвестиции в България; наблюдение и текущ анализ на състоянието на макрорамката на българската икономическа и правна среда;
  • Публикации в областта на присъединяването на България към ЕС - аналитични рецензии на изискванията за членство, преди и след присъединяването на България към ЕС; развитие и напредък на България в рамките на Общата селскостопанска политика.  

 
Опит в областта на обработката на отпадъци и отпадъчни води:

  • Управление на отпадъците и третиране на утайките - модерни, интегрирани и устойчиви системи за събиране и третиране на отпадъци, адаптирани към местните условия на българските обществени и частни потребители;
  • Подобряване на подходите на събирането със специален фокус върху третирането на биологични отпадъци и оползотворяване на модифицирани горива, получени от отпадъци;
  • Интелигентни  решения за сортиране, предназначени за публичните и частните крайни потребители;
  • Подходящи решения в индустриите за управление на отпадъци и пречистване на отпадъчни води.


Координатор на проекта  CESME (Кръгова икономика за малки и средни предприятия) - Проект, финансиран от INTERREG EUROPE.
 

 „Презентацията ще акцентира върху основните стратегически цели, участниците и дейностите в рамките на изпълнението на проекта CESME – Кръгова икономика за МСП, който е финансиран от програма ИНТЕРРЕГ Европа. Също така ще бъдат представени национални и международни добри практики за кръгова икономика, където ще се адресират теми свързани с индустриалната симбиоза като база за синергии между Европейските малки и средни предприятия.“

 

 

 

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: