Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци

2012-01-05 14:10:54
Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
  Мариус Грабда е асистент в Института за екологични технологии на Полската академия на науките и понастоящем е научен сътрудник в Института за мултидисциплинарни изследвания на нови материали на Университет Тохоку, Япония. Първите научни разработки на инж. Грабда са в областта на оползотворяване на геотермална топлина и природно оползотворяване на утайката от отпадни води. В последните години работата му е посветена на управление на твърдите отпадъци, в частност термично рециклиране на отпадни пластмаси Д-р Грабда е член на Програмния комитет на конференцията за управление на отпадъците и рециклиране – 28-30 март 2012, София – Конференця Екология

 


 

 • Кои от организациите за оползотворяване в Япония имат най-високи резултати и кои са фирмите, които изкупуват събраните опаковки по видове?


Общата практика на рециклиране се извършва чрез консигнация с предварително определена корпорация (Японската асоциация за рециклиране на контейнери и опаковки). Посочената корпорация избира фирма за рециклиране сред предварително регистрирани фирми за рециклиране чрез участие в обществен търг на всяко определено място за складиране в местните общини, използвайки комисиона, платена от посочените фирми, т.е. производители на контейнери и опаковки и фирми, които ги използват.  Назначената фирма за рециклиране транспортира отпадъка до съоръженията за рециклиране от местата за складиране в местните общини и доставя рециклирания продукт за полза на потребителя, след като процесът на рециклиране е приключил. Плащането към рециклиращите фирми от страна на определената корпорация се извършва след като те представят разписка или документ за доставката, издаден от потребителя на рециклираните продукти, удостоверяващи че рециклираният отпадък е бил със сигурност доставен на потребителя. По този начин системата предотвратява депонирането на отпадък без неговото рециклиране. През 2010 г. в Япония има 60 фирми за рециклиране на стъклени бутилки, 52 за рециклиране на PET, 41 за хартия и 74 на пластмаса. Всяка от тези рециклиращи фирми обработва материали, получени от фирми, с които има сключени договори.

 

 •   Какъв е дела на отпадъците от опаковки от общия обем на суровините използвани за производство на стъкло, пластмасови изделия, хартиени изделия в Япония?
   


Рециклираните стъклени бутилки се използват предимно при производството на нови стъклени контейнери (99 %). Рециклираните бутилки от PET служат основно при производството на фибри в текстилната промишленост (52 %), както и за пластмасови листове (38 %) (например кори за яйца). Част от рециклираната хартия се използва като RDF - получено от отпадъци гориво (6 %), но по-голямата част (93 %) се връща в целулозно-хартиената промишленост за производството на картони от хартия.  Рециклираната пластмаса се използва като суров материал предимно за химическата промишленост.
 

 • Каква е разликата в цената на стъкло/пластмаса/хартия, произведени изцяло от отпадъци и произведени от природни ресурси?
   


За отделния потребител няма разлика в цената на крайните продукти. Но разделното събиране на контейнери и опаковки е изключено от системата за налагане на потребителски такси. По този начин разделно депонираното стъкло, PET, стоманени кутии и пластмаса се събират безплатно от потребителите. За тях това създава икономически стимул да събират материали за рециклиране разделно от останалия отпадък, който не може да бъде рециклиран, докато за фирмите, събиращи отпадъка за рециклиране, това позволява намаляване на разходите за разделно събиране на полезен материал.     
 

 • Необходимо ли е да се повишат държавните такси за ползване на природни ресурси за да се насърчи събирането и оползотворяването на отпадъци?
   


Зависи от местната ситуация и местните разходи.  Разходите за рециклиране може да са по-високи в началния етап на изграждане на ориентирано към рециклиране общество, на система за разделно събиране на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, както и на развитието на рециклираща промишленост. По-късно това може да спомогне за намаляване на разходите при разработването на системата и внедряването на нови рентабилни технологии за рециклиране.

В Япония например разходите на съоръженията за рециклиране на PET, хартия и пластмаса са спаднали значително през последните 10 години.
 

 • Предимствата и недостатъците на депозитната система за събиране на отпадъци от опаковки и какво може да се очаква от прилагането й в България за някои от видовете опаковки - напр. пластмасови и стъклени бутилки?


Системата за депозиране на амбалаж (връщане на пари) за стъклени бутилки е икономически стимул за потребителите да ги отделят от останалия отпадък и да ги връщат в събирателните пунктове. В много държави такива системи работят доста ефективно. Системата трябва да е добре организирана, а разделното събиране на отпадъците за рециклиране трябва да е съпоставено с развиването на рециклираща промишленост за тези материали. В много държави магазините, продаващи напитки в бутилки, са задължени да участват в такава система за депозиране на амбалажа. Някои малки магазини може да имат ограничено пространство за събиране на материали за рециклиране, затова те трябва да бъдат често обслужвани, за да не бъдат затрупани и да не отказват в бъдеще събирането на материалите. Съществуващата рециклираща промишленост трябва да има достатъчен производствен капацитет, за да обработва и продава очакваното количество събрани бутилки. Пътят на рециклиране трябва да е добре организиран от момента на събиране на материалите за рециклиране до продаването на крайните продукти на пакетиращата промишленост. Дефекти в движението на тези материали може да навредят на целия процес на рециклиране.
 

 • Какъв е напредъка по оползотворяване на строителните отпадъци - има ли въведени инсталации за преработката им и могат ли произведените строителни материали да покрият стандартите за качество?


Оползотворяването на строителните отпадъци в Япония за 2005 г. достига 91 %, 98 % и 99 % съответно за дървесина, бетон и асфалт. Основна роля в рециклирането играе циментовата промишленост.

Бетон: най-разпространеният начин за рециклиране на натрошен бетон се категоризира по два начина:

   а) Свързан (заместване на естествен добавъчен материал в нов бетон)

По принцип се приема, че рециклираният добавъчен материал, дребнозърнест или едрозърнест, може да бъде получен от първично и вторично натрошаване и последващо премахване на примеси. Най-добрият гранулометричен състав може да се получи чрез първично и след това вторично натрошаване, но обработката, включваща единично трошене е по-ефективна от икономическа гледна точка.

   б) Несвързан (пътни основи, траншеи, др.)

Използването на такива добавъчни материали като допълнителен слой при гъвкави пътни настилки дава обещаващи резултати.  Тези рециклирани добавъчни материали се използват също така при създаването на бетон, който след това се използва при твърди настилки.

Тухлите от срутването на сгради може да са замърсени с повече хоросан и мазилки и често се смесват с други материали като дървесина и бетон.  В последните години тухлите обикновено се трошат за формирането на запълващи материали.

Черни метали. За сега това е най-доходоносният и възможен за рециклиране материал. Стоманеният скрап е почти изцяло рециклируем и позволява повторно рециклиране.

Дървеният строителен материал при строеж и срутване може лесно и директно да се използва повторно за други строителни работи след почистване, премахване на пирони и преоразмеряване.

Пластмасовите отпадъци се рециклират най-добре, ако са събирани разделно и са почистени.  Ако те са смесени с други пластмаси или замърсители, тяхното рециклиране е трудно. Пластмасата може да бъде рециклирана и използвана в продукти специално предназначени за оползотворяване на рециклирана пластмаса като улични съоръжения, покриви и подове, шумоизолиращи прозорци от PVC, окабеляване, панели. Японските практики възприеха горенето на пластмасови отпадъци при висока температура и превръщането й в свръх фини частици, познати като „антропогенна почва“.

Зидарията обикновено се натрошава като рециклиран добавъчен материал за зидарии.  Специално приложение на рециклирания добавъчен материал за зидарии е той да се използва като топлоизолационен бетон.  Друго потенциално приложение на рециклирания добавъчен материал за зидарии е да се използва като добавъчен материал за направата на традиционните глинени тухли. 


Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: