Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Марияна Хамънова
Марияна Хамънова е съосновател и управляващ съдружник на Клийнтех България. Има над 10 години опит в сферата на устойчивото развитие и чистите технологии. Експертизата й се състои в управление на иновационни проекти, оценка, консултиране и менторство на стартиращи предприятия, както и осигуряване на финансова и експертна подкрепа за разрастване на бизнеса и излаз към чужди пазари.

Като част от екипа на Клийнтех България, Марияна отговаря за управлението на първият в страната Регионален център за иновации към Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ). Дейността на центърът ще фокусира върху тематичните общности на ЕИТ в сферата на дигиталните технологии, климата, устойчивата енергия, суровините, храните и здравето.
 Образование, предприемачество и интегриране на нови бизнес модели за кръгова икономика

Темата за кръгова икономика е много комплексна и обхваща широк диапазон от мерки, дейности и модели, които следва да бъдат въведени, както на институционално ниво, така и в бизнеса и обществото.

Кръговата икономика въвежда на нови принципи при производството на стоки и услуги, с цел намаляване на потреблението и оптимизиране на използваните суровини, вода и енергийни източници. Това налага нов икономически модел, който за разлика от линейния, функционира на принципа "затваряне на кръга" на жизнения цикъл на продукти, услуги, отпадъци, материали, вода и енергия.
Презентацията ще представи успешни модели на кръговата икономика и примери от практиката, които да послужат за отправна точка на ниво индивид, организация, общество, град и държава.

 
Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: