Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

„Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“

„Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“


Интервю с Ейдриан Джойс, главен секретар на EuroACE, партньор на ЕЕ  и ВЕ, Smart Cities

Г-н Джойс, кои са най-актуалните новини от Брюксел относно новите изисквания за обществени сгради?


Обществените сгради са отправна точка за стимулиране на повече ремонтни дейности за енергийна ефективност. Публичните средства, вложени за такива ремонти, имат реална стойност, тъй като всички, които използват обществените сгради, ще се възползват директно от тяхното модернизиране. Поради тази причина политиката на ЕС е насочена първо към обществените сгради в стремежа към увеличаване на енергийната ефективност в сградния фонд в ЕС.

На 19-ти юли тази година прагът за обществените сгради, които трябва да представят сертификат за енергийни характеристики и да бъдат включени в списъка на сградите с изискване да бъдат ремонтирани в размер на 3% годишно, се понижи значително от 500 кв.м на 250 кв.м. Въпреки добре известените икономически ползи от реновирането все още не се прави достатъчно, тъй като прилагането на директивите на ЕС за енергийна ефективност и енергийните характеристики на сградите от държавите-членки не се извършва с достатъчно амбиция.

Затова ние в EuroACE, вярваме, че е необходим по-силен подход за управление, за да се гарантира ефективното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в държавите-членки, тъй като това ще доведе към отключване на потенциала, свързан с обществените сгради.

Какъв ефект очаквате от планираните ревизии на Директивата за енергийната ефективност (ЕФД) и Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС)?

Надяваме се да бъде създадена по-амбициозна и последователна регулаторна рамка на европейско ниво, която ще постави приоритет повече върху съществуващия сграден фонд и по този начин ще помогне на ЕС и държавите-членки да преминат към по-ефективно използване на енергията в сградите. Ние сме наясно, разбира се, че трябва да се извърви дълъг път, преди това да бъде постигнато. Например, за някои концепции все още липсва подходяща дефиниция, а отговорните лица все още не са наясно, че енергийната ефективност е с много по-широк спектър на положителни въздействия, отколкото преките икономии на енергия, които са постигнати.


В допълнение, очакваме едно по-добро прилагане на двете директиви от държавите-членки. По-специално, член 4 от ЕФД, според който страните са задължени да публикуват националните стратегии за обновяване, изисква много по-голямо внимание по отношение на тяхното съдържание. Трябва да има ново изискване, което да гарантира, че те се изпълняват от всяка една държава-членка. Настоящата наредба изисква от тях само да изготвят и представят своите стратегии за дългосрочно финансиране, но не и да ги приложат.

Силно се надявам, че държавите-членки ще бъдат задължени от ЕФД да приложат своите стратегии в определен срок, и че ще бъде въведена система за оценяване на качеството им и дали те колективно водят до постигането на целите на ЕС. Факт е, че някои държави-членки дори не са предприели първата стъпка за публикуване на техните стратегии, за да представят целите си. Тези планове са необходими, за да задвижат инвестициите в обновяването и да се осигури предвидимост на политиката за всички участници.

За това се стремим към по-широка ангажираност на национално равнище. Обновяването на сградите е изправено пред множество препятствия, така че имаме нужда от множество решения, които изискват добра координация между държавите-членки, за да се движат нещата напред. Тази нужда от по-добра координация се очертава като основен двигател и в други политически структури като например Европейския енергиен съюз.

Известно е, че страните от Югоизточна Европа трябва да ускорят прилагането на мерките за енергийна ефективност - какви са вашите препоръки за по-бързо постигане на тази цел?

За съжаление, както казах по-рано, това не е само проблем на страните от Югоизточна Европа, тъй като правилната рамка от страна на ЕС и на национално равнище все още не е на мястото си: държавите-членки не прилагат в действие правилните закони, регламенти и директивите на ЕС, и поради това ние не виждаме достатъчно амбиция  от тяхна страна за постигане на енергийните цели.

Има пропаст между добрата работа на европейско равнище, където представители на всички държави-членки са приели добро законодателство, и неговото прилагане на практика. Достигнали сме момента, в който чуваме точните думи, но не и този, в който подходящите разпоредби са в действие. Със сигурност, за да се ускори и улесни изпълнението, е добре да се започне с пълен и изчерпателен анализ на сградния фонд, така че да имаме пълен преглед на текущото състояние. Това позволява по-добро планиране, така че действителната площ и видовете сгради, нуждаещи се от ремонт, да бъдат идентифицирани. По този начин координирането на националните стратегии ще бъде много по-лесно, а прилагането на мерките на ЕС за енергийна ефективност ще бъде по-бързо. 

Затова моят съвет е да се насърчи обмена на опит от други държави-членки, за да могат добрите практики да бъдат по-широко разпространени и оценени от местни експертни екипи спрямо националните условия. Когато е идентифициран обещаващ подход, той трябва бързо да бъде изпробван (в обществени сгради и социални жилища), така че да се усъвършенства добрата практика спрямо местните обстоятелства.

Няколко думи за дейността на EuroACE и предстоящите Ви инициативи?

EuroACE сега се грижи за подготовката на няколко събития, включително организирането на:

ü  Дебат на 25-ия икономически форум в Криница, Полша, който се проведе на 8 септември на тема: Обновяване на сгради: Пътят към икономическа стабилност и енергийна сигурност. Този дебат позволи на EuroACE да представи защо обновяването на сградите трябва да бъде приоритетна опция в политиката и защо трябва да бъде включено в бъдещите икономически и структурни реформи в ЕС;

ü   REDay2015 - конференция на високо ниво, която ще се проведе на 15 октомври в Брюксел, Белгия. Тя ще направи преглед на многобройните ползи от модернизирането на сградния фонд.

EuroACE също ще участва в прегледа на ЕФД и ДЕХС, инициирайки обсъждания и консултации в рамките на Европейската комисия, следвайки националното прилагане на Директивата за енергийните характеристики на сградите. EuroACE ще разшири обхвата на подкрепата си в различните сфери (финансови, недвижими имоти, местни и регионални власти) и институции. EuroACE ще присъства в следващите етапи от изпълнението на Рамката на ЕС за енергийния съюз, като ще покаже как може да бъде реализирана чрез стимулиране на по-амбициозни планове за енергийна ефективност в ЕС.

 

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: