„Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > Пресинформация > „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“

Покажи Страниците
2015-09-11 09:45:05

„Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“


Интервю с Ейдриан Джойс, главен секретар на EuroACE, партньор на ЕЕ  и ВЕ, Smart Cities

Г-н Джойс, кои са най-актуалните новини от Брюксел относно новите изисквания за обществени сгради?


Обществените сгради са отправна точка за стимулиране на повече ремонтни дейности за енергийна ефективност. Публичните средства, вложени за такива ремонти, имат реална стойност, тъй като всички, които използват обществените сгради, ще се възползват директно от тяхното модернизиране. Поради тази причина политиката на ЕС е насочена първо към обществените сгради в стремежа към увеличаване на енергийната ефективност в сградния фонд в ЕС.

На 19-ти юли тази година прагът за обществените сгради, които трябва да представят сертификат за енергийни характеристики и да бъдат включени в списъка на сградите с изискване да бъдат ремонтирани в размер на 3% годишно, се понижи значително от 500 кв.м на 250 кв.м. Въпреки добре известените икономически ползи от реновирането все още не се прави достатъчно, тъй като прилагането на директивите на ЕС за енергийна ефективност и енергийните характеристики на сградите от държавите-членки не се извършва с достатъчно амбиция.

Затова ние в EuroACE, вярваме, че е необходим по-силен подход за управление, за да се гарантира ефективното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в държавите-членки, тъй като това ще доведе към отключване на потенциала, свързан с обществените сгради.

Какъв ефект очаквате от планираните ревизии на Директивата за енергийната ефективност (ЕФД) и Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС)?

Надяваме се да бъде създадена по-амбициозна и последователна регулаторна рамка на европейско ниво, която ще постави приоритет повече върху съществуващия сграден фонд и по този начин ще помогне на ЕС и държавите-членки да преминат към по-ефективно използване на енергията в сградите. Ние сме наясно, разбира се, че трябва да се извърви дълъг път, преди това да бъде постигнато. Например, за някои концепции все още липсва подходяща дефиниция, а отговорните лица все още не са наясно, че енергийната ефективност е с много по-широк спектър на положителни въздействия, отколкото преките икономии на енергия, които са постигнати.


В допълнение, очакваме едно по-добро прилагане на двете директиви от държавите-членки. По-специално, член 4 от ЕФД, според който страните са задължени да публикуват националните стратегии за обновяване, изисква много по-голямо внимание по отношение на тяхното съдържание. Трябва да има ново изискване, което да гарантира, че те се изпълняват от всяка една държава-членка. Настоящата наредба изисква от тях само да изготвят и представят своите стратегии за дългосрочно финансиране, но не и да ги приложат.

Силно се надявам, че държавите-членки ще бъдат задължени от ЕФД да приложат своите стратегии в определен срок, и че ще бъде въведена система за оценяване на качеството им и дали те колективно водят до постигането на целите на ЕС. Факт е, че някои държави-членки дори не са предприели първата стъпка за публикуване на техните стратегии, за да представят целите си. Тези планове са необходими, за да задвижат инвестициите в обновяването и да се осигури предвидимост на политиката за всички участници.

За това се стремим към по-широка ангажираност на национално равнище. Обновяването на сградите е изправено пред множество препятствия, така че имаме нужда от множество решения, които изискват добра координация между държавите-членки, за да се движат нещата напред. Тази нужда от по-добра координация се очертава като основен двигател и в други политически структури като например Европейския енергиен съюз.

Известно е, че страните от Югоизточна Европа трябва да ускорят прилагането на мерките за енергийна ефективност - какви са вашите препоръки за по-бързо постигане на тази цел?

За съжаление, както казах по-рано, това не е само проблем на страните от Югоизточна Европа, тъй като правилната рамка от страна на ЕС и на национално равнище все още не е на мястото си: държавите-членки не прилагат в действие правилните закони, регламенти и директивите на ЕС, и поради това ние не виждаме достатъчно амбиция  от тяхна страна за постигане на енергийните цели.

Има пропаст между добрата работа на европейско равнище, където представители на всички държави-членки са приели добро законодателство, и неговото прилагане на практика. Достигнали сме момента, в който чуваме точните думи, но не и този, в който подходящите разпоредби са в действие. Със сигурност, за да се ускори и улесни изпълнението, е добре да се започне с пълен и изчерпателен анализ на сградния фонд, така че да имаме пълен преглед на текущото състояние. Това позволява по-добро планиране, така че действителната площ и видовете сгради, нуждаещи се от ремонт, да бъдат идентифицирани. По този начин координирането на националните стратегии ще бъде много по-лесно, а прилагането на мерките на ЕС за енергийна ефективност ще бъде по-бързо. 

Затова моят съвет е да се насърчи обмена на опит от други държави-членки, за да могат добрите практики да бъдат по-широко разпространени и оценени от местни експертни екипи спрямо националните условия. Когато е идентифициран обещаващ подход, той трябва бързо да бъде изпробван (в обществени сгради и социални жилища), така че да се усъвършенства добрата практика спрямо местните обстоятелства.

Няколко думи за дейността на EuroACE и предстоящите Ви инициативи?

EuroACE сега се грижи за подготовката на няколко събития, включително организирането на:

ü  Дебат на 25-ия икономически форум в Криница, Полша, който се проведе на 8 септември на тема: Обновяване на сгради: Пътят към икономическа стабилност и енергийна сигурност. Този дебат позволи на EuroACE да представи защо обновяването на сградите трябва да бъде приоритетна опция в политиката и защо трябва да бъде включено в бъдещите икономически и структурни реформи в ЕС;

ü   REDay2015 - конференция на високо ниво, която ще се проведе на 15 октомври в Брюксел, Белгия. Тя ще направи преглед на многобройните ползи от модернизирането на сградния фонд.

EuroACE също ще участва в прегледа на ЕФД и ДЕХС, инициирайки обсъждания и консултации в рамките на Европейската комисия, следвайки националното прилагане на Директивата за енергийните характеристики на сградите. EuroACE ще разшири обхвата на подкрепата си в различните сфери (финансови, недвижими имоти, местни и регионални власти) и институции. EuroACE ще присъства в следващите етапи от изпълнението на Рамката на ЕС за енергийния съюз, като ще покаже как може да бъде реализирана чрез стимулиране на по-амбициозни планове за енергийна ефективност в ЕС.

 

 

 

 

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo