Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Национална асоциация по биомаса BGBIOM

Националната асоциация по биомаса (BGBIOM - България) е създадена през есента на 1998 г.

През октомври същата година BGBIOM стана член на Европейската асоциация по биомаса (AEBIOM).

BGBIOM е неправителствена организация с нестопанска цел.

BGBIOM насърчава развитието на възобновяемите енергийни източници, предимно биомаса, растителни остатъци и животински тор като енергийни източници за устойчиво общество.

Целта на BGBIOM е да пропагандира отглеждането на различни растения за нехранителни цели. BGBIOM има за цел също така да координира и улеснява научноизследователските и развойни дейности в областта на биомасата, технологиите на биогорива, пазара на биогорива в транспортния, топлинния и енергийния сектор, както и в областта на неенергийните продукти от биомаса.

Последни проекти с участието на BGBIOM:

BGBIOM реализира своите цели, като участва в различни програми на ЕС. Последните ни участия включват:

B4B - Поглъщане на твърда биоенергия в европейските търговски сектори (промишленост, търговия, селско стопанство и сектори на услугите) - биоенергия за бизнеса - приключил през август 2017 г.

BioRES - устойчиви регионални вериги за доставка на дървесна биоенергия - приключил през юни 2017 г.

INEMAD - Подобрено управление на хранителните вещества и енергията чрез анаеробно храносмилане - приключил през март 2016 г.

Повече информация за BGBIOM можете да намерите на:

www.bgbiom.org

Facebook: www.facebook.com/bgbiom
Twiter: @BGBIOM_ORG
LinkedIn: bgbiom-plovdiv
Email(s): office@bgbiom.org | anna@bgbiom.org | bgbiom.plovdiv@gmail.com

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: