Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите

Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите

Интервю с г-н Николай Каканаков, BGBIOM


Моля представете накратко Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM), нейната дейност и цели.

Националната асоциация по биомаса (НАБ) е учредена през 1998 година като неправителствена организация с нестопанска цел. НАБ обединява физически и юридически лица с интереси в областта на индустриалното и енергийно приложение на биомасата.
Асоциацията се стреми да популяризира възобновяемите енергийни източници, които са достъпни на местно ниво, като разпространява информация и подпомага връзките между заинтересованите лица.

Асоциацията не извършва стопанска дейност и не е ориентирана към печалба. Въпреки това извършва платени консултации и предпроектни проучвания в областта на биомасата и възобновяемите енергийни източници.
Дейностите, които извършва НАБ за осъществяване на целите си, включват:
 

 • пропагандиране сред обществеността и информирането и за дейности в областта на науките, свързани с отглеждане и приложение на биомасата в индустрията и енергетиката - издаване на информационен бюлетин, тиражиране на документи;
   
 • организиране публикуването на научни изследвания в областта на изследването, отглеждането и практическото приложение на биомаса в страната и чужбина;
   
 • организиране на образователни и научни мероприятия – курсове, семинари, конференции, симпозиуми, изложби;
   
 • издателска дейност, включително свързана със сътрудничество с училища от всички нива на образователната система на страната и в чужбина;
   
 • консултантска и експертна дейност;
   
 • подпомагане общинските и държавни органи при организиране на международни програми и инициативи, както и за международен обмен на кадри и изяви на Асоциацията в национален мащаб и извън страната.


В рамките на предстоящата Конференция и Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия, ще представите два от проектите си, финансирани от ЕС:

 - BioRES - който цели да реализира иновативната концепция за  Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса като локални хъбове за координация на използването на дървесни биогорива  на местно ниво.

Проект БИОРЕЗ, фокусиран върху практическата реализация на иновативната концепция за “Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса” (ЦЛТБ) в България, Хърватска и Сърбия чрез сътрудничество с Европейски технологични лидери от Германия, Австрия, Словения и Финландия, трябва да осъществи следните задачи:
 

 • увеличаване дела на местните снабдителни канали за качествени дървесни биоенергийни продукти, произхождащи от устойчиво и отговорно горско стопанисване и от оползотворяване на дървесната суровина и отпадъци;
   
 • повишаване консумацията на дървесни биоенергийни продукти на местно ниво;
   
 • създаване на 6 до 8 ЦЛТБ в поне 2 от 3-те държави, участващи в практическата реализация (България,  Хърватска и Сърбия);
   
 • общ обем на договорени продажби с консуматорите в регионите на действие на ЦЛТБ на минимум 8000 тона дървесни биогорива на година и съответно,  договорени снабдителни доставки за необходимото количество дървесина;
   
 • обучаване на 12 специалисти (представители на асоциации, държавни органи, производители на биоенергия или образователни институции) с цел след това те да подготвят поне 400 потенциални участници в снабдителната (производствена) верига на дървесна биомаса как да развиват и управляват регионалния (местния) пазар на качествени дървесни биогорива и нужната за тяхното производство дървесина.

- B4B, който насърчава замяната (частично) на изкопаеми горива, използвани за отопление, с дървесна биомаса.

Проект Биоенергия за бизнес (В4В)– „Пазарно усвояване на съществуваща и възникваща устойчива биоенергия“  има за цел превключване от изкопаеми горива към биоенергия  чрез заместване на изкопаемите горива с устойчива, печеливша и висококачествена топлинна биоенергия. По-точно проектът поддържа и насърчава замяната (частично) на изкопаеми горива (въглища, нефт, газ), използвани за отопление, чрез достъпни източници на биоенергия (например  странични продукти от дървопреработвателна промишленост, горска биомаса, пелети, слама и друга селскостопанска биомаса), в страните от ЕС и извън тях.

Bioenergy4Business има за цел да покаже на инвеститори и оператори как да използват биомасата по енергийно-ефективен и икономичен начин, чрез следните три основни елемента:
 

 • Използване на стабилни бизнес и финансови модели
 • Създаване на благоприятна среда
 • Грижлива оценка и приложение на биоенергия както за централно отопление, така и в частните домове.


Чрез провеждане на интервюта със заинтересуваните лица са определени най-обещаващите пазарни сегменти за замяна на изкопаемите горива с биоенергия:
 

 • индустрията, към която спадат дърводобивните и дървопреработвателни предприятия, а са изключени големите индустриални предприятия, които вече са газифицирани;
 • сектора Селско и горско стопанство, към които спадат оранжериите и фермите;
 • и сектора домакинства, търговия, обществени сгради и други, където попадат болници, общински сгради и частни жилища.
   

Най-голяма консумация на петролни продукти в България се отчита в транспортния сектор  – 87%, но там подмяната с биогориво  е възможна само ако се използва биогаз.

Отново на базата на интервютата е установено, че използването на твърда биомаса за отопление е възпрепятствано от:
 

 • Липсата на субсидии и кредитни линии за първоначални инвестиции в горивната инсталация;
 • Цената на твърди горива от биомаса е висока;
 • Липсата на информация за нови ефективни технологии за използване на горива от биомаса.


За преодоляване на бариерите интервюираните предлагат следните мерки:
 

 • Да се осигури финансова подкрепа от страна на държавата, например чрез премахване на ДДС за твърди горива от биомаса и за инсталации за нейното използване, кредити и т.н.
 • Да се повишава информираността на обществото за използване на твърда биомаса за отопление, чрез разпространение на информация.


С какво е свързана бъдещата Ви дейност и планове?

В последно време както от екологични, така и от икономически съображения светът се ориентира към замяна на изкопаемите горива с възобновяеми енергийни източници. Според статистическите данни и анализите в енергийния сектор от всички възобновяеми енергийни източници България засега има най-добри предпоставки за развитие на енергията от биомаса. Това означава, че перспективите за развитие на сектора за енергия от биомаса са добри. Съществува ресурс от остатъци и отпадъци както в дърводобива и дървопреработвателната промишленост, така и в селското стопанство. Съществува възможност и за отглеждане на енергийни растения в запустелите земи. Разбира се, към тези нови възможности трябва да се подхожда с разум и отговорност.  Именно тук НАБ може да бъде полезна с експертно мнение и препоръки.

С посетители от какви сектори очаквате да реализирате срещи на изложението?

И двата проекта, по които се работи в момента адресират производството и потреблението на биоенергия от твърда биомаса. Като източник на такава биомаса основно се разглежда аграрния, дърводобивния и дървопреработвателния сектор,  но също така и с производители на пелети и еко-брикети. За да се разшири познанието в страната за биоенергията и качеството на твърдата биомаса, интерес ще представляват срещи с големи потребители и производители на топлинна енергия и дървесни биогорива. За популяризирането на сламата като източник на топлина, полезни ще бъдат дискусии с представители на аграрния сектор. 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: