Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Николай Михайлов

2017-03-01 16:07:32Николай Михайлов, Старши експерт, Дирекция "Управление на отпадъците", Столична община

 • Магистър – Управление на околната среда, Aalborg Universitet, Дания;                    
 • Магистър – Регионална и екологична политика, Aberystwyth University, Великобритания;
 • Бакалавър – Европейска политика, Aberystwyth University, Великобритания.


Работен опит:

 • Консултантска работа оценяваща въздействието на законодателството на ЕС по отношение на отчетните задължения на участниците в системите за разширена отговорност на производителя;
 • Консултант към организация по оползотворяване на опаковки. Подпомагане на клиентите на компанията при изпълнение на законовите им  задължения свързани с отпадъците от опаковки.


Професионални интереси:

 • Проучване на ефекта от методиките на ЕС за изчисляване на процента рециклируеми отпадъци на общинско ниво;
 • Оценка на жизнения цикъл – въздействие върху околната среда при рециклиране и енергийно оползотворяване на отпадъчни потоци;
 • Оценка на въздействието върху околната среда – умения на компетентните ръководители;
 • Оценка на въздействието на законодателството.  


Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община в нейните три фази:
 

 • Фаза 1

- „Депо за неопасни отпадъци на площадка „Садината“ и пречиствателна станция за отпадъчни води“;
- „Инсталация за биологично третиране на зелени и био-отпадъци, площадка „Хан Богров“;
- Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в район Овча Купел и район Кремиковци;
 

 • Фаза 2:

- Изграждане на завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF-гориво;
 

 • Фаза 3:

- „Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF гориво”.
 

 

 

 

 

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: