ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Нина Стоянова

Нина Стоянова
и.д. Главен директор
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ПАЗАРА”

 

1797 София, бул. "Г. М. Димитров" № 52А
Тел.: + 359 2 980 92 96; + 359 2 89297 78;
E-mail: Nina.Stoyanova@damtn.government.bg

------------------------------------------------------------------

II. ОБРАЗОВАНИЕ
1983 – 1988

ВИХВП гр. Пловдив
Образователна степен: Магистър
Квалификация: инженер-технолог

1983 – 1988
Немска езикова гимназия „Вилхелм Пик“ гр. Бургас

III. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1988 - 2001
„Винком“ АД
гр. Бургас
длъжност: инженер-технолог, началник ОТК и лаборатория

2001 – 2010
Изпълнителна агенция по лозата и виното

длъжност:  главен инспектор

2010 – 2011
„Юнион Ивкони“ АД

длъжност: служител

2011 – 2015
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Надзор на пазара“

длъжност:  последователно главен специалист, инспектор, старши инспектор, главен инспектор

2015 –
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Надзор на пазара“

Длъжност: държавен експерт и и.д. главен директор ГД „Надзор на пазара“

IV. СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

2002
Мениджмънт, маркетинг и персонален мениджмънт , Германия
2014 Основни производства по АПК (за неюристи)
2015 Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за оповестяване на продукти в системата РАПЕКС и нотификация, съгласно член 22 от Регламент №765-2008

РЕЗЮМЕ

Главна дирекция „Надзор на пазара” (ГДНП) осъществява надзор на пазара на продуктите, пуснати на пазара, за съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, наредбите по чл. 7 и мерките по прилагането на чл. 26а ал. 3 от него, Регламент (ЕС) № 305/2011 на ЕП и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, Наредбата по чл. 21д, ал.1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване по чл. 13, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Целта на надзор на пазара е защита интересите, живота и здравето на потребителите, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и вещите и пресичане на нелоялната конкуренция.
Надзор на пазара  се осъществява чрез наблюдение, проверки на продуктите, пуснати на пазара и/или в действие; вземане на проби за изпитване; експертиза на резултатите от изпитването.
Продуктови групи от компетенциите на ДАМТН, ГД НП:

• играчки;
• електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;
• съоръжения по отношение на електромагнитната съвместимост;
• машини, включително машини за работа на открито по отношение на шума;
• газови уреди;
• съдове под налягане;
• лични предпазни средства;
• строителни продукти;
• радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства;
• транспортируемо оборудване под налягане;
• плавателни съдове за отдих;
• пиротехнически средства;
• взривни вещества за граждански цели.

Определения

"Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което е отговорно за проектирането и производството на продукт и за съответствието му с изискванията на закона, с оглед пускането му на пазара и/или пускането му в действие от негово име или което променя, съществено модифицира и преправя продукта или го произвежда за собствени нужди.

"Упълномощен представител" е физическо или юридическо лице, установено на  територията на Европейския съюз, упълномощено писмено от производителя да действа от негово име за изпълнение на задълженията му, свързани с пускането на пазара и/или с пускането в действие на продуктите. В пълномощното трябва да бъдат посочени действията, които упълномощеният представител може да извършва.

Задължения на производителите

- Пускат на пазара само на продукти, чието съответствие е оценено и удостоверено;
- Нанасят върху продуктите на маркировка за съответствие, допълнителна маркировка;
- Съставят на български език декларация за съответствие / декларация за експлоатационни показатели / сертификат за съответствие, когато това се изисква от приложимите наредби;
- Посочват наименованието и адреса си на управление върху продуктите, а когато това е невъзможно - върху опаковката им и придружаващата  ги документация;
- Изготвят инструкция и/или указание за употребата на български език, когато такива се изискват от наредбите;
- Съхраняват техническото досие не по-малко от 10 години от последната дата на производство на продукта, освен ако съответната наредба не предвижда друг срок;
- При поискване от органите за надзор на пазара предоставят техническото досие и декларацията за съответствие / декларация за експлоатационни показатели / сертификат за съответствие.
Оценка на съответствието на продукт

Процедурите за оценяване на съответствието, приложими към съответния продукт, се изпълняват от производителите или от Нотифицираните пред Европейската комисия органи, чиито идентификационни номера са обявени в Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от "Нов подход" (NANDO).
Действия на производителите към несъответстващи продукти

- Изтеглят от пазара продукти, които са с констатирани видими несъответствия или за които в резултат на изпитванията е установено, че не съответстват на съществените изисквания и/или на изискванията за екопроектиране, и/или изискванията на наредбата по чл. 21д, ал.1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
- Изтеглят от пазара и изземат от крайните потребители продукти, представляващи сериозен риск;
- Отстранят констатираното несъответствие, когато това е възможно, и оценят отново съответствието на продуктите;
- Унищожат продуктите за своя сметка, когато несъответствията им не могат да бъдат отстранени по технически причини.