Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Отпадъци от производството на етерични и растителни масла– подходи за оценяване и рециклиране


Anton Slavov, Ivelina Vasileva, Totka Dodevska, Lyubomir Stefanov, Vasil Shikov, Kiril Mihalev, Vesela Chalova, Petya Georgieva, Albena Stoyanova, Daniela Karashanova, Biliana Georgieva

Настоящото изследване има за цел да обедини подходите за оползотворяване на отпадъчни суровини от етерично-маслената индустрия (като акцента е върху добре развитата розово-маслена промишленост в България), да даде обобщена информация за използваните от авторския колектив методи и подходи, да очертае перспективите и да постави на обсъждане проблемите в тази област. Представени са резултати от проучвания в за използване на отпадъчните материали за получаване на биологично активни вещества (полизахариди, полифеноли и др.) и тяхното потенциално използване в областта на козметиката, хранителната индустрия и др., както и подходи за директното им оползотворяване. Данните от използването на екстракти от отпадъчните суровини за „зелен“ синтез на метални наночастици (предмет на работата по проект ДН 17/22 „Оползотворяване и приложение на отпадъчни материали от етерично-маслената индустрия за „зелен“ синтез на метални наночастици“ финансиран от Фонд Научни Изследвания – МОН) показват едно друго приложение на страничните продукти от етерично-маслената индустрия. Представена е и концепцията и направлението, в което ще се работи по новостартиращ проект – Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот, в която акцента ще бъде върху изследвания за оползотворяване на сравнително нови и недооценени отпадъчни материали при преработката на растителни (маслодайни и етерично-маслени суровини) – босилек, рапичен шрот и др.

Настоящата презентация се подкрепя от „Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ на МОН, одобрена с РМС № 577/17.08.2018 г. и проект ДН 17/22 от 12.12.2017 г. „Оползотворяване и приложение на отпадъчни материали от етерично-маслената индустрия за „зелен“ синтез на метални наночастици“ финансиран от Фонд Научни Изследвания – МОН.
 

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: