Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Приеха промените в Закона за енергийната ефективност

Приеха промените в Закона за енергийната ефективност


Предстои разработване на Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия

Основната цел на актуализирания закон е транспонирането на разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.

Най-значимите нови положения, произтичащи от директивата, са: разработване на национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия; въвеждане на сертификати за проектни енергийни характеристики; енергийно сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради; създаване на система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и докладите от инспекциите.

Националният план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия ще включва националното определение и техническите показатели за такива сгради, периода на действие, националните цели за увеличаване броя им в зависимост от класификацията на видовете сгради, както и политиките и механизмите, в т.ч. финансови, за насърчаване изграждането на такъв тип сгради.

Обследване и сертифициране

Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация ще се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики. Сертификатът се издава въз основа на инвестиционния (екзекутивния) проект на сградата. Възложителят/собственикът на нова сграда придобива сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата преди въвеждането й в експлоатация. Собствениците на самостоятелни обекти в сграда имат право да получат нотариално заверено копие от оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата. Оригиналът на сертификата се съхранява от упълномощено от собствениците лице. Когато нова сграда, за която е издаден сертификат за проектни енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви, решиха депутатите. Условията и редът за издаване на сертификат за проектни енергийни характеристики се определят с наредба.

Енергийните характеристики на сгради в експлоатация ще се установяват с обследване за енергийна ефективност. Обследването ще има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

На задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с РЗП над 500 кв.м, а от 9 юли 2015 г. - с РЗП над 250 кв.м, реши парламентът.

Без сертификат за енергийни характеристики няма да могат да се продават обществени сгради в експлоатация, но не и частни жилища. Така при продажба на обществени сгради продавачът се задължава да предостави на купувача сертификата за енергийни характеристики, а при продажба на самостоятелен обект в сграда с обща отоплителна и/или охладителна инсталация – нотариално заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата. При отдаване под наем на сграда или на самостоятелен обект в нея наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата. Когато сграда в експлоатация, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.

Парламентът прие обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и за енергийни спестявания да се извършва от лица, вписани в регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Те, както и наетият от тях персонал, нямат право да извършват обследване и сертифициране за енергийна ефективност и/или оценка за съответствието на проектите на сградата, когато са: и проектанти на сградата; строители и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване. Консултантите по енергийна ефективност могат да участват в екипите на не повече от две лица, реши Народното събрание.

Инспекция на водогрейни котли и климатични инсталации

На проверка ще подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW в сгради за обществено обслужване. Веднъж на всеки 4 години ще се проверяват инсталации с единична номинална мощност от 20 до 50 kW включително; както и отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW включително.

Депутатите одобриха проверката да включва оценка на състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителни инсталации; на коефициента на полезно действие на водогрейните котли, както и на оразмеряването на котлите в съответствие с нуждите от отопление на сградата. Оценката няма да се дава, ако в периода между две проверки не са извършени промени в отоплителната система или в изискванията относно отоплението на сградата. Проверката се извършва през отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли. Първата проверка на инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва в обхвата на обследване за енергийна ефективност на сградата след въвеждането й в експлоатация. На проверка подлежат и климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW в сгради за обществено обслужване веднъж на 4 години, както и всички системи за външно осветление – улично, парково и др.

http://www.kab-sofia.bg/

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Инвестираме в сгради, за да пестят енергия
 • Немска фирма предлага на германците устройство за съхранение на слънчева енергия
 • Австралия дава силен тласък на възобновяемата енергия чрез програма за финансиране на регионални ВЕИ проекти
 • WWF се включва в Европейската седмица на устойчивата енергия
 • „Запечатващ“ е ефектът от сегашните мерки за енергийна ефективност
 • Заработи най-големият вятърен парк в Турция
 • Европейски производители срещу налагането на мита за китайските соларни модули
 • Отпускат европари и за укрепване на панелни жилища
 • Енергийната ефективност в градовете и регионите
 • Екатерина Захариева: Ще създаваме работни места по програмата за енергийна ефективност
 • Apple вече използва 100% възобновяема енергия за центровете си за данни
 • Държавата я чака лавина от дела след махането на такса
 • Нови био-слънчеви панели са изработени от памук и рицина
 • Приеха промените в Закона за енергийната ефективност
 • Китай става най-големият пазар на слънчева енергия
 • Геотермалните води като източник на енергия
 • Повишаването на енергийната ефективност да стане реален приоритет
 • Становище на Комитета на регионите относно „Енергията от възобновяеми източници: основен фактор на европейския енергиен пазар“
 • Учредиха Институт за нулево енергийни сгради
 • Три детски заведения в Пловдив с фотоволтаични инсталации
 • Пускат сайт за енергийна ефективност
 • Отворено писмо до Премиера Бойко Борисов. Българска фотоволтаична асоция (БФА)
 • Oтворено писмо до Министър-председателя на Република България / референдум
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: ядрени отпадъци 42 – 65
 • Школа и забавачки в Аврен на слънчева енергия
 • Антиядрено училище за граждани и политици
 • Сграда генерира енергия, докато пречиства вода
 • Стара Загора открива първите зарядни станции в града
 • София Тех Парк ще се фокусира върху ИКТ, природни науки и енергия
 • Европа съфинансира първия проект за слънчева кула в Южна Африка
 • 98 млн. лева за новия технологичен парк в София
 • Новите блокове само със зеленина
 • Китайска компания ще сглобява електрически коли в България
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: 1 – 11
 • Инвестирането в зелени технологии отново е на мода
 • NDRC обявява план за субсидиране на електричеството, генерирано от възобновяеми енергийни източници
 • МАЕ: Възобновяемите енергийни източници ще съперничат на въглищата до 2035 г.
 • ЕС призовава за край на субсидиите за вредните за околната среда субсидии
 • WWF: Енергийната ефективност и ВЕИ са ключови за намаляване на емисиите
 • Енергиен пазар на ЕС - действия за насърчаване на конкурентоспособността
 • Първите ”зелени” сгради - тест за новата директива
 • Франция - от атома към зелената енергия
 • Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ
 • PV GRID: Нов европейски проект за интегриране на фотоволтаични системи в електроразпределителните мрежи
 • БСК защити производителите на екологична електроенергия
 • ЕК дава тласък на производството на "зелени" коли
 • 30 млрд. евро за възстановяването на Източна Европа, включително и България
 • Токелау използва само слънчева енергия
 • 50% ръст на слънчевата енергия в Германия
 • КЦМ намалява въглеродните си емисии с 47% чрез фотоволтаична инсталация за горещо водоснабдяване
 • ЕК ни разследва заради зелената енергия
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: