Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Проблем ли са отпадъците? Решенията на Geocycle


Запознайте се с Geocycle – глобални познания и устойчиви решения за бъдеще без отпадъци.

Обслужването, което предлага „Geocycle“ достига до над 10 хил. хора по целия свят. Част от компанията са 80 инсталации за третиране на отпадъци и 180 заводи, специализирани в изгарянето на отпадъци.
За поредна година фирмата ще вземе участие в изложението Save the Planet от 16 до 18 април 2019 г. в София.
Накратко за услугите на фирмата, представени от г-н Никола Овчаров, управител Джиосайкъл България.

Г-н Овчаров, разкажете за сътрудничеството Ви със Столична община. Какъв е подходът и какви проблеми се решават?

Сътрудничеството на Джиосайкъл със Столична община в областта на управление на отпадъците започна още по времето на присъединяването на България към ЕС и приемането на европейските регламенти и цели за намаляване на обема на депонираните отпадъци. Джиосайкъл България предложи на Столична община отговорно и устойчиво решение за третиране на големи количества битови отпадъци, основано на прост, тристепенен бизнес модел:

 • сортиране
 • шредиране (раздробяване)
 • съвместно изгаряне с извличане на енергия


Вече повече от 10 години битовите отпадъци на Столична община се сепарират, като от общия обем се отделя рециклируемата фракция и от останалата, годна за горене част се произвежда RDF (модифицирано гориво/гориво от отпадъци), което се използва като гориво в производството на цимент. Благодарение на това сътрудничество през този период са оползотворени около 350 000 тона битови отпадъци, които в противен случай щяха да постъпят в депото на Столична община.

През 2015 г. партньорството между страните се разви още повече благодарение на инвестицията на Столична община в завода за механично и биологично третиране край с. Яна. Междувременно Джиосайкъл България инвестира в нови мощности, за да увеличи капацитета си за оползотворяване на отпадъци, който през 2018 г. достигна 100 000 тона годишно.Какви средства се спестяват с Вашите решения?

За много общини управлението на отпадъците е сериозен проблем, а очакванията на заинтересованите страни и регулаторите към тях продължат да нарастват.

В много европейски страни съществува тотална забрана за депониране на отпадъци. Нашата държава също върви в тази посока, поети са ангажименти към ЕС за постепенно увеличаване на таксите за депониране, очакваме към 2030 г. депонирането да бъде забранено и при нас. Това е една от причините все повече общини и фирми да търсят по-отговорни и природосъобразни решения за управление на отпадъците си.

За последните 6 месеца сме получили запитвания за възможност за оползотворяване на сортирани битови отпадъци от поне 20 общини.

Съгласно Закона за управление на отпадъците при депониране на битови отпадъци всяка община дължи отчисления към държавния бюджет. Отчисленията имат за цел да се намали количеството депонирани отпадъци и да се увеличи рециклирането и оползотворяването им. Ние предлагаме на общините решения, чрез които да изпълнят изискванията на европейското и националното законодателство, да облекчат своите бюджети и да удължат живота на съществуващите клетки на регионалните депа. Както вече споменах, нашата специализация е събиране и енергийно оползотворяване на неподходящи за рециклиране отпадъци. Заедно с това ние предлагаме на общините и общи насоки относно сортирането на отпадъците и отделянето на ценните вторични суровини, които могат да бъдат препродадени и съответно да генерират приходи.
Накратко, помагаме на общините да възприемат по-устойчив съвременен подход към управлението на отпадъците, който допринася за по-чиста среда на живот и носи икономически ползи.Как бихте представили дейността си пред хората, какви са ползите за тях?

Оползотворяването на отпадъци в качеството на енергиен ресурс е добре разработена и успешно развиваща се практика в развитите индустриални държави. Отпадъците се изгарят съвместно с традиционни горива в пещите на циментовите заводи, при което настъпва едновременно извличане на енергия и безотпадно и окончателно унищожаване на отпадъка.

Циментовата индустрия е една от малкото индустрии, които осигуряват условия за безопасно оползотворяване на отпадъците поради високата температура в пещта (достигаща над 1450º), продължителното време на престой и високотехнологичното оборудване за очистване на изходящите газове.

Чрез партньорството си с нас общините и промишлените предприятия си осигуряват безопасно унищожаване на отпадъците, без необходимост от инвестиции за изграждане на специална инфраструктура за това. Така те участват заедно с нас в кръговата икономика, която затваря цикъла на ресурсите и допринася за изграждане на бъдеще без отпадъци и по-чиста планета.

Дайте примери с кои общини в България и в световен мащаб работи Geocycle?

Нерециклируемите сортирани битови отпадъци от общините са основният вид отпадъци, които се оползотворяват в завода на Холсим България АД в с.Бели извор, обл.Враца. Към настоящият момент приемаме отпадъци от общините Враца, Мездра и Столична община.
Оползотворяват се също и отпадъци от промишлени предприятия, като пластмаси, каучуци, хартия и картон, текстил, дървесина, както и излезли от употреба автомобилни гуми.

По този начин от една страна помагаме на общините да намалят количествата на депонираните отпадъци, а от друга страна намаляваме използването на традиционни горива, които са невъзобновяеми природни ресурси, в нашето производство. Компанията Джиосайкъл обслужва над 10 000 клиенти в 61 държави по света. Основните ѝ клиенти са общини, промишлени компании, компании от сферата на услугите и компании за управление на отпадъци. Джиосайкъл предлага специализирани решения за различните индустрии и си сътрудничи с клиентите, за да гарантира, че ще получат най-адекватното за тях решение.

С какви посетители бихте желали да осъществите контакт на щанда си през 2019 г.?

За нас е важно да се срещнем с потенциални клиенти от страна на бизнеса и общините.Надяваме се нашите услуги и предложения за решения на проблемите с отпадъците да представляват интерес за всички заинтересовани страни. 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: