Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Проблеми с отпадъците - Фр. Нойбахер, Австрия

2012-01-05 13:39:11
Проблеми с отпадъците - Фр. Нойбахер, Австрия
  Предлагаме ви част от книгата на Фр. Нойбахер (UV&P, Австрия) – лектор на Конференцията за управление на отпадъци, 28-30 март 2012 г., София, www.eco.viaexpo.com

  

 • Какъв е проблемът с отпадъците и как да бъде разрешен


  Нарастването числеността на населението в глобален мащаб и технологичният напредък допринесоха за значително увеличаване на производството на стоки, а следователно и до подобряване на материалното благополучие на населението в индустриалните страни. При все това трябва да се има предвид, че всички природни ресурси и горива, извлечени от околната среда, се превръщат в емисии (атмосферни емисии, отпадъчни води, топлинна загуба, шум) или в крайна сметка в отпадъци. Целта е тези емисии да бъдат поддържани при възможно най-ниско количеството и въздействието от тях да бъде възможно най-незначително.

  Пример за това как модерната цивилизация натрупва огромни количества материали, които по-късно трябва да бъдат изхвърлени, е нарастването броя обикновени автомобили и автомобили тип „комби“ в Австрия от 1950 г.  При среден период на експлоатация от 12 до 15 години изхвърлянето на стари автомобили  може да бъде определено предварително. Автомобилите не само се превръщат в отпадъци при изхвърлянето им, но и самото им използване също генерира отпадъци, като например отработено масло и гуми. При смяна на маслото, отработеното масло трябва да се изхвърля по правилен начин. То може да се използва като гориво, получено от отпадъци, а по този начин и като алтернатива на изкопаемите горива, в подходящо оборудвани съоръжения. Възможностите при използваните стари автомобилни гуми са рециклиране на материала (напр. подновяване или рециклиране на съставните им материали — гума, стомана, текстилни влакна) и получаване на енергия от оползотворяване на отпадъци (напр. използване като гориво за повторното изпичане на цимента в пещи).

  След „икономическото чудо“ на 50-те и 60-те години, както и вследствие на настоящото глобализиране на икономиката, процесът на постигане на ръст, доведе до драстично увеличаване на потока от материали и стоки.

  Продуктите генерират отпадъци по време на извличането на суровини, производството, търговията, транспортирането и използването им, преди в крайна сметка самите те да се превърнат в отпадъци. Следователно генерирането на отпадъци е огледален образ на икономическото развитие. Технологиите за развлечения и комуникации (напр. мобилните телефони) са един от примерите с коефициент на нарастване, надвишаващ 20 % на година. В същото време периодът на експлоатация на много от тези продукти намалява (напр. поради модни тенденции).

   
 • Проблеми, дължащи се на състава на отпадъците

  Правилното изхвърляне на отпадъци означава да се гарантира, че вредните за околната среда вещества систематично се извеждат от циркулация и че са подложени на необходимото третиране. Продуктите на модерното общество съдържат най-различни материали и вещества, които могат да причинят сериозни вреди на околната среда, ако с тях се борави невнимателно. Примери за такива вещества са смазочните масла и горивата, които, ако са достатъчно фино разпръснати, могат да замърсят такова количество вода, което е един милион пъти по-голямо от собственото им количество.

  Поради тези причини възможните замърсители (напр. халогенирани органични вещества или неорганични токсични вещества и метали), съдържащи се в ежедневните потребителски стоки (от ленти за видеозаписи, CD, DVD, батерии, екрани и флуоресцентни лампи до моторни превозни средства), трябва да се събират и преработват, да се унищожават или да се събират и след това да се подлагат допълнително на обработка, за да могат да се депонират по безопасен за околната среда начин в безвредна химична форма (т.е. по-малко реактивни, напр. неразтворими във вода, невъзпламеняеми и неподатливи на гниене).

   
 • Проблеми, дължащи се на количеството отпадъци

  Отпадъците се превръщат в значителен проблем също поради количеството си. Опитът сочи, че депонирането на отпадъци води до сериозни вреди за околната среда (инфилтрат от депата за отпадъци, проблеми с миризми, замърсяване на въздуха, емисии на парникови газове и т.н.) даже ако са приложени технологични мерки. Това ограничава също евентуалното използване на местността и околностите. През миналите десетилетия различни видове отпадъци са изхвърляни в множество депа за отпадъци, разположени в Австрия.

  Много от тези стари депа за отпадъци технически трябва да бъдат смятани за депа за реактивни отпадъци, а следователно и латентно (скрито) замърсени местности за бъдещите поколения, тъй като те запазват реактивността си стотици години. Съществуващите депа за отпадъци стъпка по стъпка трябва да бъдат пригодени така, че да отговарят на строгите изисквания за експлоатация на новите депа за отпадъци (вж. Законите за депониране на отпадъци от 1996 и 2008 г.). Имайки предвид това и прилагайки принципа за вземане на предпазни мерки, е необходимо да се гарантира своевременно предоставяне на необходимия технически капацитет за третиране на отпадъци.

  Изхвърлянето на отпадъци, както и потреблението на енергия и суровини и емисиите на парникови газове може да се различава значително при различните култури и региони според степента им на развитие. Вероятно в някои региони не се предлагат услуги за събиране на отпадъци (което предизвиква тяхното разпръскване в природата, изхвърлянето им в реките или океаните) или някои твърди отпадъци се компостират или изгарят на индивидуално ниво, което предизвиква значително замърсяване на околната среда. Трябва да се отбележи, че Китайската народна република се е превърнала в най-големия замърсител в световен мащаб по отношение на емисиите на парникови газове, въпреки че тези емисии са значително по-високи на глава от населението в Обединените арабски емирства или Америка, в съответствие с начина им на живот и потреблението им като цяло.

  Най-драстичният пример за лошо управление на твърди отпадъци определено е изхвърлянето им в реките, езерата и океаните, което ще доведе до екологични катастрофи в дългосрочен план, особено поради нарастващия брой пластмасови материали и разлагането на продуктите и остатъците от тях, което може да бъде фатално за природните екосистеми и най-вече за човешкото здраве и човешкия живот. Така третирането на очевидно неизбежно нарастващото количество пластмасови отпадъци, ще е необходимо да се извършва, както чрез рециклиране на отделно събрани определени материали, така и чрез получаване на енергия от оползотворяване на замърсени и смесени пластмасови отпадъци в техническите системи при контрол на емисиите. Това е описано в Бялата книга за преобразуване на отпадъците в енергия в Австрия.
Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Проблеми с отпадъците - Фр. Нойбахер, Австрия
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: