Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Проект GSS-VET


По проекта ще бъдат представени 3 презентации:
 

1. „Проектът GSS- VET – продължаващо професионално обучение за инсталатори на соларни и геотермални системи – цели, дейности и резултати“


 

Презентатор: Д-р инж. Ирина Терзийска – председател на Борда на директорите на Европейски институт по труда-НПО, създадено през 2002 г. с екип от 15 експерти: инженери, архитекти, икономисти, ИТ специалисти. Координатор и  партньор в над 30 национални и международни проекта по енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, професионално обучение на строителни специалисти, цифрови умения и компетентност в строителния сектор. Проведени обучения на 684 експерти в енергийния и публичен сектори.

Резюме на презентацията: GSS-VET е проект за непрекъснато професионално обучение по програма ЕRASMUS + за повишаване  знанията и преодоляване на пропуските в професионалните умения на инсталаторите на геотермални и соларни системи.  Ще бъдат представени: целите, планираните дейности  и резултати по проекта, както и разработените учебни програми, концепцията на електронната платформа и пътищата за валидиране и сертифициране  на придобитите знания и умения.„GSS-VET – Изплазвани иновативни методи на обучение“ 

 
2. „GSS-VET – Изплазвани иновативни методи на обучение“  
 


Презентатор: Елица Гиева - гл. асистент към Факултет по Електронна техника и технологии, катедра
Микроелектроника в Технически университет – София. Основна дейност: моделиранете на най-новите микроелектронни устройства и биоелектрониката (протеини и мрежи от водородни връзки). Елица Гиева има повече от 40 публикации: статии в научни списания и журнали, както и в национални и международни конференции. Тя е участвала в много международни програми като ERASMUS, TEMPUS, Leonardo Da Vinci.

Резюме на презентацията: Настоящата образователна методология, ориентирана към учителите не е достатъчно ефективна. За постигането на целите на GSS-VET са избрани следните активни методологии: blended learning (BL), flipped learning (FL), ubiquitous learning (UL), work based learning (WBL), problem based learning (PBL) и challenge based learning (CBL).
Основната методика за обучение, която ще се използва в проекта GSS-VET, е «flipped» обратната класна стая.   Различни проучвания за нея през последните години показват различни области на обучение, включително информационни технологии, химия, алгебра, инженерство, и математика.3. Презентатор: Нина Николова

Камара на Инсталаторите в България. Отговорник „Международни проекти“

Презентацията, която възнамеряваме да направим, е посветена на направеното от нас проучване и обсъждане на необходимите компетенции, които трябва да се развият с проекта “GSS-VET – Geothermal and Solar Systems – Vocational Education & Training”. Проучването /анкета/ обхвана повече от 40 фирми, работещи в областта на соларни и геотермални технологии, членове на КИБ. Последва обсъждане с представители на КИБ и водещи специалисти и учени от УХТ-Пловдив, работещи по тези въпроси.
 

 

 

 


 

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: