Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Проект SMARTEL


Заглавие: „Проектът SMARTEL – цели и очаквани резултати“

 

Презентатор: Диана Паунова-Галева - Бакалавър по „Социология“ и магистър по „Международни отношения, старши експерт Софена.
Професионална дейност: Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, мерки за енергийна ефективност и системи за енергийно управление. Международни отношения, връзки с обществеността и комуникационни стратегии. Ръководител на проект „Климатична купа за граждани на Европа“, съветник по рационално използване на енергия от домакинствата.
Резюме на презентацията: Проектът SMARTEL цели повишаване качеството на професионалното   обучение за електротехници с цел придобиване на компетенции и умения, съответстващи на нуждите на променящия се пазар на услуги за интелигентно измерване и автоматизация на дома.
В рамките на проекта се разработват и предлагат онлайн образователни ресурси вкл. учебни материали, ръководства, практически упражнения и др. Чрез транснационално сътрудничество се осъществява обмяна на опит, знания и експертиза между партньорите и се гарантира валидиране учебния материал за професионално обучение в страните - партньори по проекта.

 

 

 

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: